Jdi na obsah Jdi na menu
 


základní typologie

 

26. ZÁKLADNÍ TYPOLOGIE

TYP

= sdílený svéráz, charakteristiku, která je vlastní celé skupině lidí, nikoli všem, ale jen některým lidem, kteří mají něco výrazně společného a kteří se od sebe v řadě dalších znaků liší /např. úrovní inteligence, zájmy…/

 

INDIVIDUALITA

= osobitost, jedinečnost, a to nejen psychická, ale i fyzická, která s přibývajícím věkem po určitou mez narůstá

==)jednota individuality a typu, tzn. že jsou jedineční, ale současně mají s některým lidmi něco společného, co je výrazně charakterizuje jako určitou skupinu

 

TYPOLOGIE

 • v oblasti různých věd, umění a literatury se objevovaly pokusy o konstrukci typů

 • např. typy kultury učitele, řídícího pracovníka, básníka atd.

psychologické pojetí typu

 • vychází z poznatku, že psychické vlastnosti vytvářejí určité soubory /syndromy/, které mohou být charakteristické pro určitý počet lidí

 • Eyseneck – soudí, že typ a vlastnost jsou v podstatě totožné

 

způsoby třídění vlastností - Eyseneck

 • označuje jako dimenzionální a kategoriální

 • dimenzionální – vychází ze statistických hledisek a z předpokladu kontinua hodnot

 • kategoriální – je určitým zjednodušením a přechodné vlastnosti mezi oběma póly kontinua vylučuje jako nevýrazné /póly –) inteligentní – neinteligentní/

 • název určitého typu pak vyjadřuje zobecnění těch specifických vlastností, které jej tvoří, které se tedy seskupují do určitého syndromu

 • např. jednomu úrovni typu /např. extroverze/ odpovídá úroveň psychických vlastností /sociabilita, impulzivita, aktivita, živost, vzrušivost/

 • sám ztotožňuje pojem typ s pojmem faktor osobnosti

 • nejde jen o pouhé zobecnění vlastností tvořících syndrom, ale o identifikaci faktoru, který stojí za tímto syndromem /trsem/ vlastností

 • G. W. Allport se staví k psychologickému pojetí typu skepticky, podle něhož teorie typu neříkáni víc, než že určití lidé jsou jiným lidem v určitém ohledu podobní

 

--) typologická charakteristika – postihuj esice něco výrazného, podstatného, ale zdale charakteristiku osobnosti nevyčerpá, a tak příslušníci téhož typu se v celé řadě dalších hledíce od sebe mohou odlišovat

 

 

 

 

 

 

nejstarší – 3000 let před n. l. – podle data narození do dvanácti znamení zvířetníku vytvořili BABYLONŠTÍ AKKADOVÉ

 

PYTHAGORAS – fyziognomické typy

psychoanalýza – typy – anální, orální a genitální – jejich východiskem bylo pozorování

 

HIPPOKRATES – 5. stol. před n. l.

 • sangvinik, flegmatik, melancholik, cholerik

 • vytvořil na základě dlouhodobých pozorování

 

 • čisté typy“ jsou extrémní případy daného kontinua vlastností

 • ideální typ – používaný psychologií, vyjadřující skutečnost, že typologie jsou spíše ideálními případy, a k těm, podle Allporta, se dospívá exaktním výzkumem konkrétních lidí, jsou odvozovány racionálně, nikoliv empiricky

 • byly objeveny u psacího slotu, nikoliv v laboratoři“

 • skutečnost, že se typy vyskytují jen zřídka, značně omezuje praktické, např. psychodiagnostické využití typologií

 • důležité je odlišení typů psychický procesů /typy aktuálních procesů/ a typů osobnosti /typy dispozic/

 

 

C. G. JUNG – EXTRAVERZE – INTROVERZE - 1921

 • rozsáhle se zabýval dosavadními studiemi typologií

všeobecně Jung rozlišuje 4 psychické funkce:

    • racionální myšlení – hodnocení dle poznatků

rozlišuje správné x nesprávné

    • cítění – hodnocení prostřednictví emocí – příjemné x nepříjemné

    • iracionální čití

    • intuici – „vnitřní vnímání“

 

 • první 2 – racionální, druhé 2 – iracionální, vzájemně provázané, doplňují se

 • pozorujeme- li lidi, zjišťujeme,, že někteří jsou koncentrováni na sebe, jiní na své okolí==) vytváří HABITUS – celkový stav

 • projevuje se zde zaměření životní energie LIBIDA – dovnitř /na subjekt/ nebo ven /na objekt/

 • podle tohoto zaměření dělíme lidi na extraverty a introverty

 

extrovert

 • zaměřen navenek, na realitu, na objekty, je společensky založený, otevřený, přístupný, činorodý, závislý na mínění ostatních, myslí, cítí a jedná ve vztahu k objektu, je adaptabilní a prakticky založený

 

introvert

 • zaměřen na sebe, na svůj vnitřní svět, žije více vnitřně, má bohatou fantazii a představivost, má negativní vztah k objektu, vnější svět ho spíše obtěžuje, je uzavřený, nepřístupný, spíše pasivní, zdrženlivý, nespolečenský, nedůvěřivý, ze situace se často stahuje do sebe, v jednání je váhavý, má plno zábran

 • vědomá extroverze je kompenzována nevědomou introverzí a naopak

 • oba uvedené typy mají VARIANTY, které jsou dány dominancí jedné z výše uvedených psychických funkcí v introvertním a extrovertním založení--)

 • ---) např. extravertně myšlenkový typ, extravertně citový typ,…=) 8 kombinací

 

 • u obou základních typů vyjadřuje jejich charakteristika zaměření vědomí, které je kompenzováno zaměřením nevědomí

 • nevědomá extraverze – jako kompenzace potlačení subjektivity se vytváří silně egocentrická tendence jdoucí až k infantilnímu egoismu

 • nevědomá introverze – nevědomě zesiluje vliv objektů, vystupují fantazie o moci a vládě a úzkost z podlehnutí cizím vlivům, nevědomě je člověk přitahován k určitým typům lidí a podléhá jim

 

E. KRETSCHMER – KONSTITUČNÍ TYPLOGIE -1921

 • termínem konstituce se v užším smyslu rozumí utváření těla člověka

 • nověji pak všechny jeho morfologické a funkční tělesné znaky

 • vychází tedy ze souvislostí fyzických znaků a psychických vlastností

 • dílo „Stavba těla a charakter“

 • pozoroval stavbu těla a souvislost s určitými psych. onemocněními / schizofrenici – astenici např./

 • spíše tu jde, ale o typy temperamentu

 • Kretschmer to vysvětluje tak, že jsou způsobovány vlivem nějakého biologického faktoru

 • psychofyzické typy

 

TYPY STAVBY TĚLA

 1. astenický – leptosomníprotažený vzrůst, úzká ramena a boky, dlouhé horní a dolní končetiny, skrovná muskulatura činí celkový dojem hubenosti, vytáhlosti, slabosti či subtilnosti

 2. pyknický typ – skon k tloušťce, má měkký široký obličej, masivní krátký krk, zdůrazněné břišní proporce, krátké horní a dolní končetiny, svého charakteristického vzezření dosahuje až kolem 30. a 40. roku, kdy se začíná jevit jako podsaditý a obtloustlý

 3. atletický typ – široká ramena, plastická muskulatura, nápadné jsou relativně štíhlé nohy, ženy mohou mít více podkožního tuku a ve stavbě těla i v obličeji spíše mužatky

 

 • charakteristické znaky jsou i v utváření lebky a obličeje –

 • astenik – vejčitou lebku, malý obličej

 • pyknik – lebku a obličej kulatý

 • astenik – kostnatý obličej i lebku

 

 • podle Kretschmera existují vztahy mezi typy stavby těla a charakteru

 

 

 

 

 

TYPY CHARAKTERU

1. CYKLOTHYM – má dvě varianty – vesele živý a těžkopádně měkcí

 • mezi těmito póly leží např. „klidní humoristé“, činorodí praktikové požitkáři

 • obecně jde o charakteristiky mezi dvěma póly – veselost – čilost x zádumčivost- těžkopádnost

 • obecně – společensky založené osoby, nálady kolísají mezi oběma uvedenými póly s převahou jednoho nebo druhého ladění, mají smysl pro humor, ale snadno se rozpláčí a jsou smutní

 • milují požitek, pohodlí, žijí realisticky, spíše v přítomnosti a bez větších zábran, jsou to lidé otevření, sdílní, jsou dobře adaptovaní atd.

2. SCHIZOTHYM – člověk záhadné a složité povahy

 • jsou to lidé, kteří mají povrch i hloubku, ale lze velmi těžko nahlédnou jejich nitro

 • jsou to schizoidní lidé, se kterými můžeme žít 10 let a nejsme schopni říci, že je známe

 • obecně – osoby uzavřené, vážné, plaché, citlivé, často podivínské, plní rozporů, mají intenzivní vnitřní život, jsou spíše nepraktičtí, citliví a chladní zároveň

 • zejména aristokraté, chladní zločinci, patetičtí idealisté, podivíni, bohémové, darmošlapové, blouznivci,

3. IXOTHYM – viskózní charakter – psychomotoricky klidní a pomalí

 • v extrémních případech těžkopádní a neobratní

 • úspěšní boxeři – rozvážný způsob myšlení, malá citlivost, vzrušivost, afekty – „explozivní zuřivost“

 • flegmatičtí, nevyznačují se silnou vůlí, jak se dříve soudilo

 

samopsychický funkční systém – reprezentuje osobnost, k němuž patří i formy těla, tělesný metabolismus, činnost endokrinního systému, psychika a další biologičtí činitelé

 • toto pojetí je krajne deterministické až fatalistické, neboť psychický život jedince je v podstatě osudově dán stejně jako stavba jeho těla

 • je v rozporu s psychology, kteří upřednostňují vliv zkušenosti

 

W. H. SHELDOM - 1940

 • vychází rovněž ze souvislosti tělesných a psychických vlastností

 • postupuje však více statisticky oproti Kretschmerovi

 • sestavil je společně se S.S. Stevensem

 • jsou v podstatě totožné s Kretschmerovým atletikem, astenikem a pyknikem

 • dospěl k nim jinou cestou – především fotografování těl zepředu, zezadu a ze stran

 

  1. endomorfní typ – tělo utvářeno vnitřně – tuk

  2. mezomorfní typ – tělo je utvářeno vnějšně – svaly

  3. ektomorfní typ – tělo je utvářeno křehce - nervy

 

 • jde tedy o 3 komponenty – TUK, SVALSTVO, NERVOVÁ SOUSTAVA, typ je dán převahou jedné z komponent

primární komponenty:

 • viscerotonie – přiřadil endomorfinímu typu

  • realismus, společenskost, požitkářství, pohybová pomalost, rozvážnost /cyklothym/

 • somatotonie – mezomorfnímu typu

 • aktivita, energie a touha po moci, sebeuplatňování, agresivita, nezdrženlivost /ixothym/

 • cerebrotonie – ektomorfnímu typu

 • přecitlivělostí, utlumeností, sklonem k samotářství, vnitřním životem, fantazií /schizothym/

 

TH. W. ADORNO – TYP AUTORITÁŘSKÉ OSOBNOSTI

 • byl objeven při výzkumu rasových předsudků

 • jedná se o zvláštní syndrom antidemokratických postojů

 • dalším výzkumem byly zjištěny souvislosti mezi autoritářskou osobností s typem patriarchální rodinné výchovy poznamenané odcizením vztahu otec – dítě

 • hypotéza – syndrom je kompenzující komplex méněcennosti

 

tvoří tyto postoje:

 • antisemitismus

 • egocentrismus

 • fašismus /autoritarismus/

 • politicko-hospodářský konzervatismus

 

kognitivní styly:

 • kognitivní rigidita

 • kognitivní demagogie

 

 

další rysy osobnosti:

 • konvencialismus – normy střední třídy

 • submisivita vůči idealizovaným vůdcům

 • autoritární agresivita- zaměřená proti osobám, které nesouhlasí s normami

 • odmítání dobrosrdečnosti a měkkosti v sociálních vtazích

 • pověrčivost

 • preference pozic síly a moci, identifikace s lidmi, kteří mají moc

 • obecné nepřátelské smýšlení, rozkoš z ničení a cynismus

 • sklon k projekci nepřátelství a nebezpečí – svět je nepřátelský a plný hrozeb

 • zabývání se sexuálními problémy společnosti

 • nedostatek smyslu pro humor atd.