Jdi na obsah Jdi na menu
 


psychoterapie

 

 

27. Psychoterapie – systémy, vč. Tzv. integrační psychoterapie, metody

 

Psychoterapie je léčba potíží, poruch nebo anomálního prožívání a chování pacienta pomocí psychologických prostředků.

Cíl psychoterapie:

 1. odstranění chorobných příkazů

 2. redukce, resocializace, reorganizace, integrace pacientovy osobnosti. Osobnost se přetváří ve tvaru správné adaptace

Druhy psychoterapie:

 1. direktivní – terapeut přímo usměrňuje, dává příkazy, vyžaduje splnění úkolů

 2. nedirektivní – terapeut má neutrální postoj

 3. symptomatická – zaměřená na jedince

 4. podpůrná – nesnaží se měnit osobnost

 5. individuální – zaměřená na jedince

 6. hromadná – využívá individuální psychoterapie na více lidí

 7. skupinová –terapie podle vznikajících vztahů v plánovitě vytvořené skupině

 

1. HLUBINNÁ PSYCHOTERAPIE

A/ PSYCHOANALÝZA S. FREUDA (1856-1939)

Důležité pojmy: Složky psychiky: vědomí, předvědomí, nevědomí,pud sexuální (eros, libido), pud destrukční (thanatos), vývoj libida (fáze orální, sadisticko-anální, falická), Oidipovský komplex, osobnost - id, ego, superego, obranné mechanismy – vytěsnění, projekce, racionalizace aj.

Freudu rozvinul metodu o volných asociacích – vytvořil učení o přenosu nevědomí a o vývoji libidy. Základní pudovou silou je pud sexuální a agrese. Může dojít k fixaci libida na určité fázi a to se projevuje:Jako perverze, při potlačování, jako neuróza dochází k regresi.

Psychoneuróza má příčinu v nevědomí. Symptom je projev konfliktu mezi primárními pudy a pudy sekundárními = intrapsychické konflikty

Výsledek: dochází k vytlačení primárních pudů z vědomí – sublimace

Převaha libida + vytěsnění selže – sexuální perverze

Pudová síla v silném útlumu není zpracována – obsese

Cíl: odhalit, přivézt do vědomí, a vrátit pod kontrolu vědomého já

 

B/ ADLEROVSKÁ PSYCHOTERAPIE - Alfred Adler (1880- 1937)


Adler svůj směr nazval individuální psychologie

Pojmy:

Individuální psychologie, rodinná konstelace, pocit - komplex méněcennosti, touha po moci
Psychoterapeutický postup – životní plán, životní styl, dodávání odvahy

Neuróza – je útěk do nemoci

Cíl: odhalit nerealistické plány, změnit životní styl, dodat odvahu, obnovit společenské vztah

Adler je optimističtější – nejsme ovládáni nevědomími silami, svoje životní cíle si můžeme aktivně stavět

C/ JUNGOVSKÁ PSYCHOTERAPIE Karl Gustav Jung (1875-1961)
Analytická psychologie

 

Pojmy – typologie, nevědomé komplexy, konfrontace, analýza snů, individuace, libido, kolektivní nevědomí, archetypy a kolektivní nevědomí, stín, aktivní imaginece

Metoda v 7 krocích:

  1. snížení prahu vědomí

  2. vytvoření obsahu nevědomí ve snech

  3. zachycení těchto obsahů ve vědomí

  4. pochopení smyslu

  5. integrace smyslu do celku

  6. hlubší zpracování

  7. organické včlenění do psychiky člověka

 

2. DYNAMICKÁ PSYCHOTERAPIE

Klade důraz na sociální faktory a současné problémy v interpersonálních vztazích.

 1. pojetí Karen Horneové – neurotické chování pramení z poruch v lidských vztazích, především situacích v rodině. Neurotické postoje: podrobivost, stažení se do sebe, útočnost

 2. pojetí Harryho Sullivana – terapeut má zbavovat pacienta úzkostí. Dávat pocit bezpečí svým vztahem k němu

 

3.ROGERSOVSKÁ PSYCHOTERAPIE - Carl Ransom Rogers (1902 – 1987)
Terapie zaměřená na klienta (Klient- centered therapy), nedirektivní, sebeaktualizační tendence, zrcadlení pocitu, zásady terapie: empatie, akceptace, kongruence (autenticita)
Bezpečný terapeutický vztah

Cílem terapeuta je dosáhnout konstruktivních změn v osobnosti a projevech klienta, tím, že jej bez výhrad a vstřícně akceptují, vciťuje se a je autentický. Pomáhá porozumět sobě samému a subjektivně významným vztahům.

 

4. BEHAVIORÁLNÍ - Behaviorální psychoterapie ( zakladatel je Hans, Eyseneck, Wolfe)

Aplikuje výsledky a metody studia procesů učení na poruchy lidského chování. Poruchy jsou naučené reakce, lze je přecvičit a odučit. K líčení neurózy nevede změna v myšlení, ale přímá změna v jednání

 

5. KOGNITIVNÍ- ( Albert Ellis, Aaron T. Beck)

Orientovaná na poznávací procesy, především na myšlení. Využívá racionálně logické argumentace

 

A/ racionálně-emoční terapie – A. Ellise

Albert Ellis, narozen 1915, dílo: Reason and emoton in psychotherapy

Hlavní úkol: pomáhat odstaranit pacientovi jeho nerealistick= názory

 • důležitá autorita terapeuta, který apeluje na logické myšlení, terpeutický vztah nemusí být vřely, terapeut akceptuje klienta, ale kritizuje jeho chování a názory

 • tendence k iracionálnímu jednání je posilováno příkazy rodičů (např. je nutní, aby člověka měli všichni rádi a oceňovali ho, musíme se znepokojovat problémy jiných osob,

 • při terapii není důležitá minulost, práce s archetypy, symboly a sny považuje za zbytečné ani se nezdržuje s negativními současnými emocemi

 • zaměření se na zpracovávání názorů a postojů

 • Ellis považuje za účelné, aby klient získal životní postoj, kdy minimalizuje požadavky na sebe a maximalizuje toleranci k druhým

 • klienti se mají plně aktualizovat a prožívat radost z toho co se ději tady a teď


B/ kognitivní terapie – A. Beck

 • za emoční poruchy odpovídá nesprávné myšlení (jako u Ellise)

 • snaha naučit rozlišovat mezi subjektivním a objektivnim hodnocenim

 • lidé mají deprese protože negativně smýšlejí sami o sově, o svém okolí a své budoucnosti,ovlivněna náladu – to je tzv automatické myšlení, protoýe se samo nabízí – kognitivní zkreslení – omyly.

 • terapetu učí pacienta poznávat toto myšlení a podrobit je logické hypotéze

 • základní postupo je sokratovský dialog

 

C/ kognitivně-behaviorální terapie

- 70. léta, integrace behaviorálního a integrativního

 

6. KOMUNIKAČNÍ PSYCHOTERAPIE ( Watzlawick)

Zaměřuje se na jedince a jeho interakci s okolím a ne jeho současnou rodinu. Komunikační techniky – předepisování chování, změna

Interakční psychoterapie , Teorie komunikace, Metakomunikace, dvojná vazba

Komunikační terapie vychází z teorie komunikace ze školy v Palo Alto. V léčbě využívá různých skrytých manipulací a strategií, včetně paradoxů. Vychytralý úsměv zásadního představitele, P. Watzlawika, tomuto stylu „dona Juana“ odpovídá http://pes.internet.cz/veda/clanky/32574_28_0_0.html

 

7. GESTALT PSYCHOTERAPIE- Gestalt terapie ( tvarová)

Frederick Perls

Zaměření na přítomnost a na prožívání a vyjadřování emocí. Neurotici špatně vnímají (kontakt) s vnějším světem i se svým tělem, nedovedou se otevřeně projevit

Cíl: uvědomování, princip přítomnosti – terapeut má dát klientovi příležitost prožívat

Perls – klade důraz na čin, projev, dotek, emoční vyjádření

Expresivní terapie zaměřená na přítomnost a na prožívání a vyjadřování emocí.

8. EXISTENCIÁLNÍ A HUMANISTICKÁ PSYCHOTERAPIE

Jedinečnost každé osobnosti
Podporování osobního růstu
Sebeaktualizace jedince+
“Třetí síla”

9. DASAINSANALÝZA

Vychází z existenciální filozofie M. Heideggera a z fenomenologické metody E. Husserla
L. Biswanger, M. Boss

10. LOGOTERAPIE - Viktor Emanuel Frankl (1905 – 1997)
Touha po smyslu, Existenciální frustrace, Hodnoty – tvůrčí, zážitkové a postojové, Metody psychoterapie – paradoxní intence, dereflexe

11. HUMANISTICKÁ PSYCHOTERAPIE ( Maslow, Buhlerová, Bugental)

Zabývá se:

 • kdo a proč jsem – prožívání existence

 • jedinečnost a důstojnost klienta

 • aktualizace – staví na potřebě jedince realizovat se

 • některé přístupy zaměřují pacienta k nadosobním hodnotám

patří sem : logoterapie ( Frankl) – léčba smyslem

Abraham Maslow (1908 – 1970)
Psychoterapie je zaměřená na pomoc lidem v jejich duchovním růstu a v realizaci vlastního duševního potenciálu

12. EKLEKTICKÁ A INTEGRATIVNÍ POJETÍ PSYCHOTERAPIE

A/ Eklektická

 • kombinované využívání různých metod bez ohledu na jejich původní teoretické východisko

 • terapie inspirovaná několika psychologickými školami

 • použití podle toho, jak se to psychoterapeutovi zdá vhodnější

 • v praxi časté, použití různých výhodných principů a metod

 • alternativní kombinace, či prostupující způsoby výběru (když neúčinkuje jedna sasadí se druhá)

B/ Integrativní

 • přístup pokoušející se sjednotit různé teoretické přístupy do vyššího celku nebo vytvořit teorii jim nadřazenou

 • se snaží o integraci více „čistých“ směrů terapie

3 dílčí faktory:

 1. ve všech významných psychoterapeutických přístupech jsou společné faktory

 2. „ „ „ „ jsou faktory různě účinné, ale vedou ke stejným výsledků,

 3. existují specifické faktory pro určitý příznak, problém či pacienta účinné, ale jinému přístupu neúčinné


 

 1. Integrovaný psychoterapie manželů Knoblochových

Prof.MUDr Ferdinand Knobloch,CSc,M.D.,FRCP/Canada/byl do r.1968 docentem a vedoucím psychiatrie Fakultní polikliniky v Praze,která byla hlavní krystalizační plochou naší poválečné psychoterapie"/

 1. Lazarusova multimodální terapie

 2. SATITERAPIE

Satiterapie je léčba všímáním si skutečně probíhajících procesů prožívání (experiencing), které se vyskytují mimo dosah slov. Všímavost (sati v jazyce páli; mindfulness anglicky) je tedy v satiterapii tím nejdůležitějším klíčovým pojmem. Satiterapie se zakládá na respektu pro vše živé (ahimsa) a eticky dovedné pomoci (kusala) dosáhnout terapeutické cíle definované samotným klientem ve smyslu na osobu zaměřeného přístupu (C. R. Rogers). Je to psychoterapie integrující za tímto účelem techniky psychodramatu (J. L. Moreno), pohybového a výtvarného vyjadřování (acting-out), jakož i satidramatu a buddhistické meditace satipatthána-vipassaná pro zvnitřňování (acting-in) a získávání osvobozujícího vhledu (insight) do životně důležitých souvislostí.

Jak jsou v satiterapii integrovány výše zmíněné přístupy dokládá i následující schéma.

 

Na osobu zaměřený přístup C. R. Rogerse (PCA)

ZVNĚJŠNĚNÍ (acting out)

Psychodrama
(J. L. Moreno)

Tovil
(etnopsychologický výzkum léčeb-ných rituálů na Srí Lance B. Vogt)

ZVNITŘNĚNÍ (acting in)

Focusing
(E. T. Gendlin)

 
Meditace všímavosti a vhledu
(satipatthána - vipassaná)

Principy Abhidhammy