Jdi na obsah Jdi na menu
 


poruchy kognitivních procesů

 

24. Poruchy kognitivních procesů

porucha = příznak, který se může vyskytovat u více patologických stavů, za urč. okolností i u zdravých lidí

 

VNÍMÁNÍ

 1. kvantitativní – o sníženou nebo zvýšenou vnímavost různého rozsahu /únava, deprese, porucha vědomí/

 2. kvalitativní

 1. smyslové klamy – jsou společné všem lidem, vyplývají z vlastností prostředí nebo smyslů, nejvíce zrakové pak sluchové, čichové, chuťové, tělové

 2. iluze – musí být skutečný podnět, ale odpovídá mu neadekvátní vjem, částečně ovlivněné efektivitou

 • pseudoiluze – člověk si uvědomuje neadekvátnost vjemu /jdu kolem hřbitova – vidím keř a zdá se mi, že tam někdo je/

 • pravá iluze – považuji ji za nevývratnou, jsem přesvědčen o její pravosti

 • Fantomova bolest – někdo má amputované prsty a přesto cítí bolest

 • fata morgana – iluze dané vlastností prostředí

 • hypnagogické iluze – na pomezí bdění a usínání

 • verbální iluze – zdá se, že rozumí např. řeči ptáků

 • pareidolie – druh pseudoiluze – v oblaku vidím ptáka

 

 1. halucinace – bez vnějších podnětů, chybí vnější podnět, ale je živost vjemu

  • smyslové – zrakové, sluchové, čichové, chuťové, tělové – dotekové, útrobní

  • pohybové – postiženému se zdá, že se hýbá – posedlost – že jím někdo hýbá

  • reflexofické – vidím jehulu, už cítím píchnutí

  • neadekvátní – určitým nepřiměřeným orgánem vnímám /vlasy-čichat/

 • --)negativní halucinace – subjekt nevnímá něco podstatného

 • --)pseudohalucinace – postižený má např. nějakou vidinu, ale připouští, že je to klam

 

--) PSYCHOSENZORICKÉ PORUCHY

 • podstatou jsou nedostatky, které jsou v syntéze smyslových funkcí

 • depersonalizace – porucha složky osobnosti – porucha ega, odcizení vlastních duševních jevů, např. cizota vlastního těla

 • dějáku /džaví/ - u únavy, kdy jsem to slyšel, viděl?

 • poruchy vnímání tělesného schématu – v CNS máme zakódováno konkrétní schéma, např. vnímání jiného tvaru těla

 • poruchy reálných proporcí – někdo vidí stěny křivě, nebo může umísti jinam než to je

 

--) PAOBRAZY – následné obrazy, bílá se stává černou, tvary jsou reálné, když se dívám do sluníčka, vidím barvy

--) ŽIVÁ PŘEDSTAVA – tvorba představ, ne reprodukce, je tak živá, že ji pokládám za reálnou

 

--) AGNÓZIE – porucha gnostických informací

- smysly jsou neporušené, ale jsou porušené smyslové orgány v mozku

 • alexie – neschopnost číst

 • amuzie – nemůže reprodukovat hudbu

 • agrafie – nemůže psát

 • akalkulie – nemůže počítat

 

VĚDOMÍ

 • fyziologicky se jedná o složitý soubor dějů uskutečněných mozkovou kůrou, pochody, které udržují bdělý, aktivní stav

 • psychiatrie chápe vědomí jako stav bělosti a aktivace

 • je charakterizováno bdělostí a uvědomováním si sebe samo, svého okolí i vztahů k němu

 

LUCIDITA - jasnost – člost, která se týká spontánnosti,

ALLOGNÓZIE – něco, co bývá objektivizováno v minulosti

IDIOGNÓZIE – suma veškerého obsahu vědomí, která je na urč. subjektivním základě

AUTOGNÓZIE – týká se hlavních psych. procesů, vědomí sebe – posouzení kvality svého jednání

 

 • SPÁNEK – je určitým snížením lucidity, tedy bdělosti, fyziologické bezvědomí určité hloubky

 • poruchy – patologické x nepatologické

 • projevy spánku – snížené vyvolávání reflexů, snížení svalového napětí, snížení pulsu, krevního tlaku i tělesné teploty a dechu

 • denní spánek – spíme ve dne

 

 1. poruchy trvání spánku

  • hypersomnie – nadměrná potřeba spánku

  • hyposomnie – snížená potřeba spánku

  • insomnie – nespavost

  • narkolepsie – chorobné záchvaty krátkého spánku

 2. poruchy rytmu

 • spánková inverze – v noci spí špatně, ve dne dobře

 • hypersomnie diurna – v noci spí dobře a ve dne jsou ospalí

 1. poruchy částečné

 • snížené usínání – pokud neusne za 2 hodiny

 • nedostatečná hloubka – poměrně slabý podnět probudí

 • brzké porbouzení – dáno věkem, běžně se budí ve 4 hodiny ráno

 • neklidný spánek – celkově slabý útlum, souvisí s nedostat. hloubkou

 1. poruchy extenzity

 • somnambulismus – náměsíčnictví

 • somnilokvie – mluvení ze spánku

 • stavy automatického jednání – probudí se a jedná v nevědomí

 • spánková opilost – protrhané probuzení

 1. noční děs – u dospělých, často děsivé, úzkostné sny

 • aviační sny – člověk lítá, nebo padá

 1. hypnóza – změněný stav vědomí

 • 3 stádia –

 • somnolence – ospalost, tíha dá se bránit slovům

 • hypotaxie – čl. z části vyhov, ztráta volních pohybů, už neotevře oči

 • somnambulismus – vysoká sugestibilita

 

VĚDOMÍ

 1. poruchy kvantitativní

  • somnolence – pacient se podobá spícímu

  • stupor – pacient reaguje pouze na silnější bolestivé podněty

  • koma – těžké bezvědomí

  • mdloba – náhlá, krátkodobá ztráta vědomí

 2. poruchy kvalitativní

  • zmatenost – čl není orientovaný v čase a prostoru

  • delirium - příčiny toxické, po tělesných nemocích

  • obnubilace – na úrovni výrazné ospalosti

  • obluzené vědomí – základní desorientace

  • amentní stav – trvají relativně dlouho, poruchy vnímání, orientace

  • deliriózní stav – iluze, halucinace, akutní neklid /intoxikace/

MRÁKOTNÝ STAV – stav, který má náhlý začátek a náhlý konec

 • např. člověk v mrákotném stavu zabije manželku, podpálí dům, pak přijde začne bědovat, volat policii, neví

 

POZORNOST

 • soustředění na určitou věc nebo skutečnost

  1. patologické

   • hypoproxie – neschopnost se soustředit

   • aprosexie – naprostá neschopnost soustředit se

  2. nepatologické

 • roztržitost – horší soustředění

 • pareprosexie – vzniká u velkých duševních napětí

 

 

PAMĚŤ

 • globální – ve všech fázích paměti /, zapamatování,uchování, znovuvybavení/

 • deteriorace – určitý patický úbytek

 • amnézie – časově ohraničená ztráta paměti

 • hypermnézie – pamatuje si toho moc

 • hopomnéhie – snížená schopnost vybavování

 • dismnézie – kvalitativní změna paměti

 • kryptonézie – vydáváme cizí produkty za vlastní

 • vzpomínkový klam – něco, co není skutečné

 

MYŠLENÍ

 1. kvalitativní

  • překotné myšlení – ve smyslu +,

  • útlum myšlení – ve smyslu –, zpomalení myšlení

 • mutismus – extrémní zpomalení

 1. kvantitativní

 • inkoherentní myšlení – nesouvislé, do urč. míry porušen základ. logický řád

 • perseverace – např. oblíbená věta, slovo – „vole“

 • zabíravost myšlení – u starších lidí, poruchy paměti nebo intelektu

 • autistické myšlení – poměrně souvislé, je zaměřené primárně na sebe a svoje prožitky

 • katativní myšlení – ovládané emocí

 • magické myšlení – něco mezi katativním a symbolickým

 • symbolické myšlení – interpretace jevu jako symbolického výrazu, snáře, věštění

 • nutkavé myšlení – těžko nebo vůbec potlačitelné vůlí

 • paralogické myšlení – logický řád zachován, bizardní, chybné, psychopatické

 • konkrétní myšlení – co je v hrubém protikladu proti situaci, např. smích na pohřbu

 • nutkavé jevy – spojené s nutkavými myšlenkami

 • chorobná nejistota a pochybnosti – člověk si uvědomuje, že to není v pořádku

 • klaustrofobie – strach z uzavřených prostor

 • agorafobie – strach z otevřených prostor

 • zoofobie – strach ze zvířat, např. z hadů

 • muzofobie- strach ze špíny, neustálé mytí

 • obsese – neodůvodněný strach z něčeho, ale převažuje tu nucení k určitému jednání a nevyhovím-li mu, mám pocit úzkosti, např. umývání

 

BLUDY – hrubě špatný předpoklad, člověk má např. pocit, že uchází plyn

1. EXPANZIVNÍ BLUDY

 • nevývratný expanzivní blud – čl. chorobně přeceňuje svoji osobnost nebo její kvality

 • extrapotenční expanzivní blud – extraschopnost

 • originální expanzivní blud – člověk si myslí, že je vznešeného původu

 • religiózní expanzivní blud – člověk si myslí, že je např. Bůh

2. DEPRESIVNÍ

 • autoakusační – člověk je přesvědčen, že zavinil špatnost

 • insuficienční blud – člověk je v něčem nebo ve všem neschopný

 • obavní bludy - z konce světa např.

 • negační blud – celkový nebo částečný, čl. si myslí, že vůbec neexistuje nebo jeho část

 • blud eternity= Lazarův syndrom – člověk si myslí, že bude žít věčně a že to nebude lehké

 • hypochondrický – nuróza – člověk otravuje ostatní svýma nemocema, blud – je mu jasné, že je nemocný

3. PARANOIDNÍ -

 • žárlivecký blud –nejčastěji u alkoholiků

 • persekuční – člověk se cítí nevývratně pronásledován

 • erotomanický – přesvědčen, že ho každý miluje

4. INDUKOVANÉ

 • neměl by být zařazován mezi bludy, přesvědčí nás o své pravdě

 

INTELEKT

= schopnost chápat vztahy

 

poruchy

  • trvalé – až do smrti

 • progredující – zhoršují se

 • reverzibilní – může se do určité míry vylepšit

 • ireverzibilní – nelze zlepšit

 

 • defekt – něco, kde už je organická porucha

 • dočasné poruchy – nastanou v důsledku nemoci, organic. změny, odezní

 • demence – úbytek intelektu, defekt vzniká brzy, ale demence v pokročilém věku nebo když dosáhneme určité úrovně intelektu a ta se pak zhorší

 • oligofrenie – defekt, větší stupeň defektu, který je organický

 • výuková a výchovná zanedbalost – mozek je v pořádku, je pouze nerozvinutý

 • duševní zaostalost – podprůměrný intelekt, narušení nebo úbytek adaptivního chování

  • mírná – debilita – IQ 70-50

  • střední – imbecilita – IQ 50-35

  • těžká – idiotie – IQ 35-20

  • hluboká – hluboká idiotie – IQ 20-0