Jdi na obsah Jdi na menu
 


paměť

 

5. PAMĚŤ

Definice paměti

-pojem paměť vyjadřuje komplex vlastností a dějů, které se podílejí na vštěpování,

uchovávání a vybavování zkušeností

-paměť = sklad informací organismu, z něhož může jedinec vyvolávat zrpávy o minulých

událostech

= spojení na sebe vzájemně působících systémů, umožňující uchovávat informace

a znovu je vybavovat -> systémy = procesy ýběru, porovnávání, uskladňování,

vyhledávání a vybavování informací odehrávající se v mozku

-paměť je nutno chápat jako systémový jev => fenomén, který je funkčně propojen s celým

komplexem dalších jevů podílejících se na formování psychické činnosti

Širší a užší pojetí paměti

-v širším smyslu znamená paměť veškerou uchovávanou a v psychické činnosti člověka

intervenující zkušenost

-v užším smyslu znamená paměť způsobilost vědomé reprodukce určité zkušenosti, tj.

vědomé (úmyslné či spontánní) vybavení vědomosti, vzpomínky na nějakou událost aj.

-v široce pojaté paměti je tedy uchováno i to, co si člověk není schopen právě vědomě vybavit

 

Vztah paměti a učení

-v paměti se uskutečňuje rozpoznávání významů vnímaných objektů a jejich identifikace

-paměť umožňuje fungování znakových procesů v myšlení

-paměť je dispoziční základnou učení a současně vyjadřuje i jeho produkt – zapamatované

-v souvislosti s učením vystupuje zejm. paměť chápaná v užším smyslu = memorování, tj.

učení se něčemu nazpaměť – jeho výsledek se projevuje ve vědomém vybavování

memorovaného

-fáze paměti v užším smyslu:

1. vštěpování (zapamatování)

2. uchovávání

3. vybavování

-k vědomému vybavování zapamatovaného se váže tzv. reproduktivní paměť

reprodukovat znamená přivést do vědomí, vybavit si vědomě to, co bylo kdysi prožito nebo

memorováno (učeno úmyslně nazpaměť) -> tato reprodukce je přitom spíše rekonstrukcí

-užší (reproduktivní) paměť je také nazývána jako paměť pro vědění, zatímco paměť v širším

smyslu je označována jako paměť pro chování

-fenomén reproduktivní paměti vystupuje jako vztah jevů zapamatování a zapomínání, tj.

jako poměr mezi tím, co ze zapamatovaného nelze v danou chvíli v mysli vybavit, a to

v různých časových distancích

 

Funkce paměti

-základní funkcí paměti je uchovávání a vybavování informací, které jedinec potřebuje pro

svůj život, a tím více, čím komplikovanější je prostředí, v němž žije => v jistém smyslu tak

paměť představuje základní funkci, jež činí individuální život člověka v jeho životním

prostředí vůbec možným

 

Druhy paměti

-lze rozlišovat různé druhy i dimenze paměti

-dimenze (typy) paměti:

1. vizuální paměť (schopnost podržet, poznat nebo reprodukovat vizuálně prezentovaný

materiál)

2. auditivní paměť (schopnost podržet nebo znovurozpoznávat vzorce ve vnímaných

sekvencích auditivních podnětů, paměť pro muzikální kompozice, pro rytmus aj.)

3. rozsah paměti (schopnost reprodukovat a podržet série symbolických elementů ve

správném pořadí – např. pořadí exponovaných písmem nebo číslic)

4. paměť pro ideje (schopnost reprodukovat prezentované ideje a obrazy)

5. mechanická paměť (schopnost zapamatovat si materiál v přirozených významových

souvislostech)

6. paměť pro významy logická (schopnost zapamatovat si významové souvislosti mezi

prvky určitého materiálu)

7. paměť pro prostorovou pozici (schopnost zapamatovat si prostorovou lokalizaci

předmětů)

8. paměť pro časové uspořádání (schopnost zapamatovat si pořadí, v němž se události

objevují)

-druhy paměti:

paměť

druhová individuální

reproduktivní empirická

(pro vědění) (pro psychiku vůbec)

úmyslná neúmyslná ultrakrátká krátkodobá dlouhodobá

(senzorická)

epizodická sémantická

ikonická verbální

podle smyslu doslovná

-z hlediska délky trvání pamatovaného se někdy také rozlišuje paměť dočasná a trvalá

-podle druhu podnětů pro zapamatování lze rozlišovat paměť názornou, slovně-logickou

a emocionální

-někdy bývá též paměť dělena na úmyslnou a neúmyslnou

 

Vlastnosti paměti

-označují individuální rozdíly v kvalitě paměti

-patří mezi ně především:

rychlost zapamatování

pohotovost vybaování

rozsah pamatovaného

přesnost zapamatování a vybavování

trvání pamatování (délka držení v paměti)

 

Model paměti

-představuje transformaci stimulu v jeho pamětní kód

senzorický, sklad krátkodobé paměti

ikonický, (dočasný) sklad dlouhodobé

vstup echoický, kontrolní procesy: paměti (trvalý)

haptický - opakování

sklad - kódování

- rozhodování

- strategie hledání

výpadek informace

Faktory zapamatování a zapomínání

-základním předpokladem zapamatování je nějaký motiv (potřeba, zájem aj.)

-zapamatování může být logické (opírá se o určité pletivo vztahů mezi elementy, příp.

o pochopení smyslu či významu materiálu) nebo mechanické (prosté memorování bez

analýzy celku toho, co se má pamatovat)

-při memorování je nutné opakování -> rozsah paměti je omezen, ale lze jej zlepšit cvikem

-materiál, který má smysl, se zapamatovává asi 9x lépe než materiál, který smysl nemá

-z celku memorovaného se nejlépe zapamatovává začátek a konec, pro osvojování větších

celků je lepší učení rozplýlené než soustředěné, se zachováváním intervalů

-základním faktorem zapamatování je postoj -> zapamatováváme si to, co odpovídá našemu

zaměření

-příjemné se zapamatovává lépe než nepříjemné

-zapomínání není prostým důsledkem času, ale různých dějů probíhajících v organismu,

překrýváním starých zkušeností novými

-k největší ztrátě zapamatovaného dochází už v prvních hodinách po naučení -> tomu lze

zabránit jeho včasným opakováním

-nedochází k naprostému zapomínání dříve zapamatovaného -> za určitých okolností je

člověk schopen vybavit si obsahy již dávno zapomenuté

-člověk si dobře pamatuje zejm. to, co prožil zvláště výrazně

-zvláštním paměťovým jevem je reminiscence, tj. náhlé spontánní vybavení již zapomenutého

-na zapamatování může také působit minulá zkušenost – její vliv může být pozitivní =

transfer (přenos) nebo negativní = interference -> znesnadňuje zapamatování si nového

-základní zákony zapamatování => jedinec si může zapamatovat pouze to, co:

1. je vyčleněno vyvoláním orientační reakce

2. souvisí s jeho druhovou nebo individuální zkušeností

3. vyvolává emocionální reakci (není mu lhostejné)

-správné metody memorování:

1. učení se v celcích

2. aktivní zkoušení sebe sama

3. užití seskupování a rytmu

4. zaměření na význam s použitím představ a symbolů pro zachycení významu

5. mentální čilost a soustředěnost

6. důvěra ve vlastní schopnost naučit se věc nazpaměť

7. užívání mnemotechnických pouček, tj. sekundárních asociací