Jdi na obsah Jdi na menu
 


dospělost a stáří

 

18. DOSPĚLOST A STÁŘÍ – ZÁKLADNÍ OTÁZKY A PROBLÉMY

VÝVOJE

Střední dospělost

=od 35 do 45 let

Krize středního věku

-člověk se zamýšlí nad svým životem, jsou vyvolávány určité změny -> může dojít

k proměně v profesní roli (tendence potvrzovat si, že jeho volba profesní role byla správná +

tendence předávání zkušeností)

-proměna partnerských vztahů -> potřeba zbavit se stereotypu => krize v manželství, navázání

mimomanželského vztahu

-změna rodičovské role -> rodiče ztrácí autoritu a musí se s tím nějak vyrovnat

-změna vztahu k vlastním rodičům, kteří jsou většinou již staří a nemocní -> musí se o ně

někdo postarat

-možnost uzavření nového manželství, do kterého již vstupují děti z předchozího manželství

 

Tělesné změny

-člověk začíná stárnout, dochází k úbytku tělesné atraktivity

-tělesné změny mají vliv na identitu člověka -> člověk se musí zabývat jinými hodnotami než

je fyzický vzhled

-z hlediska osobní identity se stává profesní role významnější

-na identitu má vliv i fungování manželského a rodičovského vztahu

 

Identita dospělého

-profesní role je i v tomto věku významnou součástí individuální identity -> může být

uspokojením, neboť by profesní role v této době měla být na vrcholu

-manželství lidí středního věku prochází zásadními změnami -> partner v této době obvykle

nebývá pro sebevymezení tak důležitý, jako byl dříve

-mimomanželský vztah se může stát zdrojem náhradního uspokojení a významnou součástí

vlastní identity, i když většinou jen dočasně

-rozvod vede ke ztrátě jedné významné role a vždy se projeví změnou identity; obranné

mechanismy mohou vést k přesunu viny na bývalého partnera

-druhé manželství bývá chápáno jako korekce negativní zkušenosti -> identitu člověka

středního věku však neovlivní v takové míře, jak ji ovlivnilo uzavření prvního manželství

-pro ženy je významné uvolnění z vázanosti na rodinu a děti, které otevírá možnost nového

vymezení vlastní identity -> důraz na sebe, na uspokojení vlastních potřeb a odklon od

preferenčního uspokojování potřeb dětí a manžela

-v době středního věku se také mění obsah rodičovské role -> dospívání dětí ovlivňuje

rodičovskou identitu a bývá jedním z impulsů k její proměně

-shoda období proměny identity rodičů i dospívajících dětí představuje pro obě generace zátěž

a zvyšuje riziko neporozumění

-ve středním věku se mění vztah k rodičům -> lidé tohoto věku musí přijmout roli dominantní

a zodpovědné generace, na které závisí jak dospívající děti, tak staří rodiče

-smrt rodičů je podnětem k uvědomění vlastní zranitelnosti a ke změně postoje k mnoha

hodnotám

 

Starší dospělost

=od 45 do 60 let

Tělesné změny

-stárnutí je proces spojený s úpadkem všech tělesných funkcí -> změny v tomto období ještě

nejsou příliš velké, ale již si je člověk začíná uvědomovat

-člověk si všímá zhoršování smyslových funkcí -> zejména zhoršení zraku a sluchu

-klesá tělesná síla a pohybová koordinace, zpomaluje se rychlost reakcí, objevují se různé

fyzické potíže

-začíná probíhat proces adaptace na vlastní stáří:

1. fáze prvních signálů stárnutí

-většinou ještě není změnám věnována pozornost

2. fáze smlouvání

-člověk si připouští, že stárne, ale rád by si udržel fyzické funkce co nejdéle -> svůj

věk nepopírá, ale snaží se posilovat vědomí, že je na tom ještě dobře (srovnává se

s vrstevníky a těší ho, když je na tom v něčem lépe než oni)

3. fáze přijetí reality tělesného úpadku

-člověk se učí žít se svými tělesnými potížemi + reaguje nějakým způsobem na svůj

současný vzhled

-specifické je stárnutí žen, které je odlišné od stárnutí mužů; od 45 do 55 let nastává u žen

fáze klimakteria, která může působit značně stresově -> menopauza je chápána jako ztráta

kompetence plodnosti a tím i části identity => žena si připadá méněcenná

-pokud je žena spokojena s rolí manželky a matky, vyrovnává se s nastalou situací lépe

 

Změna poznávacích procesů

-poznávací procesy jsou často ovlivněny povoláním, které člověk vykonává (jsou úzce

spojeny s profesí => při duševní práci se poznávací procesy stále udržují na vysoké úrovni)

-v myšlení člověka se uplatňuje zkušenost -> problém je řešen komplexně, myšlení však již

začíná postrádat flexibilitu => může nastat určitá rigidita v uvažování

-starší člověk je málo radikální, zvažuje více variant řešení, nedokáže se rychle rozhodovat

(mladším spolupracovníkům může nerozhodnost starších kolegů vadit)

Profesní role

-nastává fáze postupného uzavírání kariéry->člověk již dosáhl určitého postu, již zpravidla

nemá čeho dosáhnout

-lidé ke své práci zaujímají různé postoje:

1. akcentovaný postoj

-člověk vidí jen svou práci, které v minulosti „obětoval vše“, chce za každou cenu stále

dosahovat nejlepších výkonů, dokazovat si „že na to ještě stačí“

2. vyrovnaný postoj

-člověk má nadhled nad svou situací, své postavení, kterého dosáhl, chápe jako

definitivní variantu, již nemá o co více usilovat (to přenechává mladším), snižují se

ambice

3. postoj vyhoření

=ztráta důvěry ve své schopnosti -> člověk nevidí ve své práci žádný smysl, chápe ji jen

jako nutné zlo, „těší se na důchod“

-postoj staršího dospělého k profesní roli závisí na tom, jakou práci vykonává -> např.

u fyzické práce již starší člověk zaostává za mladšími pracovníky – to jej může stresovat;

zatímco v psychické práci může využít své zkušenosti a získané profesionality =>

spokojenost s pracovní rolí

-profesní role uspokojuje některé potřeby staršího člověka:

1. potřeba stimulace a učení

-nové podněty nutí staršího člověka cvičit paměť a učit se stále nové věci

2. potřeba zázemí, jistoty a bezpečí

-uspokojení této potřeby se projevuje u lidí, kteří strávili v určitém zaměstnání

dlouhou dobu a se svou profesní rolí se identifikují

3. potřeba seberealizace

4. potřeba otevřené budoucnosti

-důležité je, zda starší člověk vidí nějakou perspektivu svého zaměstnání a možný

vývoj své profesní role

5. potřeba generativity

-potřeba předávání zkušeností nastupující generaci

 

Manželství a rodičovství v období starší dospělosti

-mění se složení rodiny -> nastupuje fáze „prázdného hnízda“ => staří manželé se učí žít bez

dětí po jejich odchodu z domova

-manželský partner představuje jistotu sociálního kontaktu a je oporou při společném stárnutí

a sdílení společné zátěže

-mění se postoje k dospělým dětem, které uzavírají manželství; rodiče zároveň musí přijmout

nového partnera svého dítěte

-nová je role prarodiče, která se charakteristická tím, že ji starší dospělý získává nezávisle

na své vůli => musí se s novou situací vyrovnat

-role prarodiče může uspokojovat řadu potřeb:

1. potřeba stimulace

-s příchodem malého dítěte se starší člověk musí znovu učit

2. potřeba sebeorientace

-starší člověk má nový objekt, na který může zaměřit svou pozornost

3. potřeba citového vztahu

-vnouče oplácí prarodiči projevenou lásku

4. potřeba seberealizace

-zdravý vnuk potvrzuje kontinuitu i kvalitu rodu a tím i kompetence staršího

člověka; prarodič se může svými vnoučaty „chlubit“ přátelům a známým

5. potřeba otevřené budoucnosti

-vnouče je chápáno jako pokračování vlastního života

-mění se také postoje staršího dospělého k již starým rodičům, u kterých se setkávají

s vážnými nemocemi a posléze i se smrtí

 

Rané stáří

=od 60 do 75 let

Tělesné změny

-jsou závislé na interakci dědičných předpokladů a životního stylu

-polymorbidita=starý člověk trpí větším počtem zejména chronických nemocí, výrazně se

mění zevnějšek, dochází k úmrtí (u mužů je průměrná úmrtnost 69 let, u žen 77 let)

Změny v poznávacích procesech a v psychice starého člověka

-dostavují se poruchy paměti

-zhoršování ukládání a uchovávání informací

-dochází i ke změnám psychiky, zejména emočního prožívání => člověk je emočně labilní,

nemá motivaci k novým činnostem (je často apatický)

-mění se osobnost starého člověka -> objevuje se nejistota a snížená sebedůvěra (člověk se

v nových situacích příliš neorientuje a to zvyšuje jeho nejistotu)

-nejistota ve vztahu k druhým lidem se projevuje egocentričností nebo akcentovanou

extraverzí (vtíravost), staří lidé mohou být podezíraví a vztahovační

-u některých lidí může být také prohloubena introverze -> stávají se samotářskými a odmítají

kontakt s druhými lidmi (vyvolává nejistotu, zatímco samota zaručuje klid)

-pro starého člověka je důležité udržet kontakt se známými, vrstevníky a s rodinou, nové

vztahy (partnerské i přátelské) zpravidla už nenavazuje

Vztahy s rodinou a životním partnerem

-důležitou roli hraje manželství, pokud trvá -> v tomto období již může být relativně

spokojené

-mění se životní styl manželství -> manželský partner má pro starého člověka velkou hodnotu,

protože je vždy nablízku a představuje podporu a porozumění

-pokud je manžel nemocný, představuje péče o něho pro starého člověka značnou zátěž

-po smrti životního partnera se dostavují pocity zoufalství a ztráta smyslu života

-nového životního partnera již starý člověk zpravidla nehledá

-vztah k dětem a vnoučatům je závislý na psychickém a fyzickém stavu starého člověka

Završení profesní role

-důležitým mezníkem je odchod do důchodu -> vyrovnání se s ním závisí na konkrétní

situaci, ve které se člověk nachází => někteří lidé do důchodu odcházejí ráci (především

u fyzické práce), jiní mají pocit ztráty naplnění života

-adaptace na důchod probíhá v několika fázích:

1. fáze přípravy na důchod

2. fáze bezprostřední reakce na odchod do důchodu

-zpravidla je provázena pocitem vykořenění a ztráty nabytých jistot

3. fáze deziluze a postupného přizpůsobování nové životní situaci

-člověk se setká s realitou života důchodce, neví co s volným časem

4. fáze adaptace na životní styl důchodce a stabilizace nového stereotypu

-důchodce si postupně vytvoří nový denní režim a rozvrhne si činnosti, které bude

vykonávat

 

Pravé stáří

=od 75 let

-od 90 let přichází fáze tzv. kmetství

-typické zátěžové situace: 1)nemoc a úmrtí partnera

2)zhoršení zdravotního stavu

3)ztráta jistoty soukromí a vynucená změna životního stylu

(časté hospitalizace v nemocnicích nebo přemístění do domova

důchodců)

-adaptace na hospitalizaci nebo na umístění do domova důchodců je závislá na tom, zda je

starý člověk přemístěn dobrovolně nebo nedobrovolně

-adaptace na nedobrovolné přemístění do domova důchodců:

1. fáze odporu

-negativismus a agresivita vůči komukoli, zejména k „náhradním viníkům“, které

představuje personál zařízení

2. fáze zoufalství

-starý člověk zjistí, že jeho odpor nevede k žádnému efektu -> ztrácí o vše zájem,

i o svůj život => smíření se se smrtí, apatie

3. fáze vytvoření nové pozitivní vazby

-vytvoření nového vztahu s někým, kdo starému člověku pomáhá situaci sdílet

(např. další senior nebo někdo z personálu)

-důležité je také např. vlastnictví zvířete -> důchodce se o něj musí starat a má pocit

naplnění života

-adaptace na dobrovolné přemístění do domova důchodců:

1. fáze nejistoty a vytváření nového stereotypu

-člověk se orientuje v novém prostředí -> lidé bývají přecitlivělí a upínají se ke

vzpomínkám na minulost

-nové zážitky by neměly být příliš nepříjemné, protože na jejich základě se vytváří

postoj k novému prostředí

2. fáze adaptace a přijetí nového životního stylu

-vytvoření nového životního stereotypu a nových sociálních kontaktů

-člověk se postupně s životem v domově důchodců vyrovnává

-strategie vyrovnávání se s vlastním stářím:

1. konstruktivní strategie

-člověk přijímá stáří aktuálně podle svých možností -> snaží se být samostatný

a aktivně se rozhodovat o svém životě

2. strategie závislosti

-člověk má tendenci říkat, že je „starý a nemocný“ -> zbavuje se odpovědnosti, snaží

se přesunout rozhodování na někoho jiného, nejčastěji na děti a blízké příbuzné

3. strategie obrany

=nepřijetí stáří, člověk si nepřipouští žádné změny a chová se jako by k žádným

nedošlo

4. strategie hostility

=nepřátelství vůči mladším lidem

-člověk přesouvá odpovědnost za své stáří a životní nezdary na druhé lidi

5. strategie sebenenávisti

-člověk svůj život vnímá jako naprosté selhání, nemá chuť dál žít, touží po smrti

Umírání a smrt

-v naší společnosti se často umírá v různých institucích, nejčastěji v nemocnici

-je důležité, zda je starý člověk na smrt připraven

-vzrůstá význam víry -> může pomoci ve vyrovnání se se smrtí