Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karmické trojúhelníky

29. 2. 2012

Karmické trojúhelníky devítiletých vibračních cyklů

Trojúhelníky devítiletých vibračních cyklů umožňují člověku přehlédnout všechny cykly naráz a lépe porozumět vlastnímu životu. Každý trojúhelník je pod vlivem čísla, utvářejícího devítiletou vibraci, jež zůstává neměnná po celých devět let cyklu, během něhož člověk prochází jednotlivými osobními ročními vibracemi od jedné do devíti.
Základní devítiletá vibrace udává tón každému z devítiletých cyklů a vrchol každého trojúhelníku představuje vyvrcholení či nejvyšší stupeň určitého devítiletého cyklu a počátek dalšího. Z toho důvodu splývá každý vrchol trojúhelníku spíše s osobní roční vibrací devět než jedna. Na počátku každého cyklu už člověk nastřádal dostatek zkušeností k tomu, aby jej mohl započít ve vyšší rovině existence.

 


Stačí, když se přidržíte několika jednoduchých pravidel. Nejdříve si vezměte kus papíru a napište na něj své datum narození nebo datum narození vašeho partnera, a to v plné podobě jako například:

Pak můžete nakreslit trojúhelníky - tři malé a jeden větší nad ostatními třemi - jak vidíte na obrázku:
Karmické trojúhelníky

A teď už můžete zapsat čísla dne měsíce a roku do základny trojúhelníku, podle pravidla, že začínáme číslem měsíce a všechna čísla musí být ve zredukované podobě. Například 26. dá 8, 17. také 8, 1944 dá 9 a 1950 dá 6. Je to jasné? Dobře, tak zkusíme zapsat čísla i narození, které jsme si vybrali jako příklad. Pak můžete nakreslit trojúhelníky — tři malé a jeden větší nad ostatními třemi — jak vidíte na obrázku:
Karmické trojúhelníky

Dalším krokem bude vypočítat devítileté vibrační cykly. První trojúhelník těchto cyklů získáme, když sečteme číslo měsíce s číslem dne a výsledek zredukujeme na jednomístné číslo, tedy takhle: 7+6=13, 1+3=4. Prvním vrcholem devítileté vibrace bude čtyřka.
Karmické trojúhelníky

Druhou pak získáme sečtením čísla dne s číslem roku a zreduková­ním výsledku na jednomístné číslo. 6+4=10, 1+0=1. Druhým vrcholem devítileté vibrace je jednička.
Karmické trojúhelníky

Třetí devítiletou vibraci získáme sečtením čísel první a druhé vibrace (4+1=5). Třetím vrcholem devítileté vibrace je pětka.
Karmické trojúhelníky

Pak bychom obdrželi čtvrtou vibraci, sečteme dohromady číslo měsíce a číslo roku. 7+4=11. Pokud dostaneme výsledek jedenáct, redukujeme ho na dvojku pouze v případě, když se objeví jako první nebo druhá devítiletá vibrace. Pokud se objeví jako vrchol vibrace třetí nebo čtvrté, ponecháme ho ve formě 11.
Karmické trojúhelníky

V dávných dobách se věřilo, že každý člověk prožije za život celkově zhruba sedm nebo osm cyklů, to dává dohromady něco mezi třiašedesáti a dvaasedmdesáti lety. (Plus mínus pár let, pokud někdo žije delší nebo kratší dobu.) Panovala také představa, že člověk není plně zralý, dokud nedospěje do poloviny těchto cyklů, nebo pokud neprožije alespoň tři devítileté cykly. Odpovídá to i astrologickému názoru, že člověk nedo­sáhne dospělosti, dokud planeta Saturn neprojde všemi dvanácti zname­ními zvěrokruhu. Saturn je náročný učitel, který učí trpělivosti a odolnosti prostřednictvím zvratů a protivenství, a každých dvacet devět a čtvrt roku projde všemi dvanácti oddíly předurčeného plánu života člověka a udělí mu lekce o všech životních aspektech. Trojúhelníky devítiletých vibračních cyklů tedy začínají působit teprve ve třetím nebo čtvrtém cyklu a věk, kdy k tomu dochází, závisí na životním čísle daného člověka. Nemyslím, že by to mělo znamenat, že některé Devítiletá vibrace dospívá rychleji než jiné. Znamená to jen, že každý z nás vstupuje v okamžiku svého narození do série životních cyklů podle předem daného uspořádání, na něž nemáme ve fyzické rovině žádný vliv. Domnívám se nicméně, že v duchovní rovině je značná kontrola možná a že na této rovině si vlastně sami volíme lekce, kterým se potřebujeme naučit, právě tak jako si volíme přesné datum svého narození, ať už jsme se narodili „v termínu", opožděně, nebo předčasně.

Teď máte možnost vypočítat si věk a letopočet, kdy do toho či onoho trojúhelníku devítileté vibrace vstoupíte. Tyto vibrace začínají ve třetím nebo čtvrtém devítiletém cyklu nebo někde uprostřed mezi nimi, jak ještě uvidíte. Čtyři devítileté cykly dávají dohromady 36 let, od tohoto čísla tedy vyjdeme. Dalším krokem bude odečíst od čísla 36 vaše životni číslo. Datum narození, které jsme si zvolili za příklad, je 24. 7. 1939 a Devítiletá vibrace tohoto data narození je osm. Třicet šest bez osmi je dvacet osm, daná osoba tedy dospívá k prvnímu trojúhelníku devítileté vibrace ve věku 28 let. 1939+ 28 = 1967. Když si do obrazce doplníte věk a letopočet, snadno zjistíte, že osoba, kterou jsme si zvolili za příklad, dospěla ke své první devítileté vibraci v roce 1967 ve věku 28 let a první devítiletá vibrace byla čtyři.

To ostatní už je snadné, protože nemusíte dělat nic víc než dále přičítat k věku i letopočtu devítky. Když k věku 28 let přičtete devět zjistíte věk, ve kterém tato osoba vstoupila do druhé devítileté vibrace v tomto případě jedničky. 28 + 9 = 37, 1967 + 9 =1976. Pak přičte devět let k věku 37 a tak určíte věk, v němž daná osoba vstoupila do třetí devítileté vibrace, zde pětky. 37 + 9 = 46, 1976 + 9 = 1985. Potom připočtěte devět let k věku 46, abyste určili věk této osoby, až vstoupí do čtvrté a poslední devítileté vibrace, jedenáctky. 46 + 9 = 55, 19855 + 9 = 1994.
Pod vlivem čtvrté a poslední vibrace zůstávají lidé po celý zbytek života, přitom se ovšem dále pohybují v osobních ročnících vibracích od jedné do devíti, jak tomu bylo už od narození a jak bude i nadále až do konce života ve fyzické rovině. Vrcholy trojúhelníků devítiletých vibrací by měly vypadat jako na následujícím obrázku.
Karmické trojúhelníky

Pokud se někdo narodil 14. 12. 1951, má životní číslo šest a jeho trojúhelníky budou vypadat takhle:
Karmické trojúhelníky

Pokud budete mít napaměti, že každý vrchol trojúhelníku připadá na osobní roční vibraci devět, můžete si snadno ověřit, jestli jsou vaše výpočty správné. Zkuste si sečíst čísla dne a měsíce s letopočtem na vrcholu každého trojúhelníku, a pokud dá výsledek ve zredukované podobě devítku, počítali jste dobře.

Číslo, které vyznačuje každou devítiletou vibraci trojúhelníku, má velkou důležitost, protože nejenže udává tón celému devítiletému cyklu, ale umožňuje také člověku pochopit ponaučení každého z nich. Vyložím vám teď význam každé devítileté vibrace v kombinaci s osobními ročními vibracemi, které dohromady každý devítiletý cyklus tvoří. Začneme s devítiletou vibrací čísla jedna.

 

Každý vibrační cyklus nás podrobuje zkoušce v určité oblasti života, v té, na kterou je třeba zaměřit pozornost. Vibrační cyklus čísla jedna prověřuje naši sebejistotu a samostatnost. Vibrační cyklus čísla dvě prověřuje naši intuici a schopnost vycházet s druhými po dobrém. Vibrační cyklus čísla tři je věnován naší schopnosti vyrovnat se s cito­vými problémy z minulosti a zkouší, jak dalece jsme se naučili komuni­kovat s druhými. Vibrační cyklus čísla čtyři ověřuje, jak si dokážeme poradit s překážkami, zklamáním a obtížemi, ať už se tato omezení týkají našeho zdraví, nebo našich citových a materiálních jistot. Vibrační cyklus čísla pět upevňuje naši kázeň a zkouší, jak dalece jsme schopni setrvat na nastoupené cestě, i když nám nic nebrání v tom, abychom z ní odbočili. Vibrační cyklus čísla šest prověřuje náš smysl pro zodpovědnost vůči našim nejbližším, rodině, partnerovi, přátelům a dětem, a zjišťuje, nakolik jsme ochotni poskytnout těm, kdo to potřebují, svůj čas, lásku, citovou podporu a pochopení. Vibrační cyklus čísla sedm zkouší naši trpělivost, odolnost, víru, lásku a sílu tváří v tvář různým změnám a zvratům. Vibrační cyklus čísla osm testuje naši nesobeckost, pokoru, účast a laskavost tím, že nás zkouší, jak si doká­žeme poradit s úspěchem, mocí a vedoucím postavením. Vibrační cyklus čísla devět prověřuje naši schopnost uspořádat si správně žebří­ček hodnot a náš smysl pro odpovědnost vůči sobě i ostatním. A konečně vibrační cyklus čísla jedenáct nás prověřuje pro duchovní stránce, zkou­ší, jak dalece si dokážeme uvědomovat potíže druhých a chovat se podle toho, a zjišťuje také, nakolik silná je naše sebedůvěra.

Bylo by nerozumné myslet si, že takové hodnoty jako láska, síla, soucit a pochopení nebudou vystaveny zkouškám, protože podobné zkoušky patří k největším příležitostem, jaké nám život může na­bídnout. Jak by vám asi bylo v letadle, v němž by všechny součástky nebyly důkladně vyzkoušeny a závady odhaleny a opraveny tak, aby při letu nehrozilo žádné nebezpečí? Zkoušky, kterými v životě procházíme, odhalují naše slabiny a dávají nám příležitost posílit ta místa, v nichž jsme nejzranitelnější. Pokud to uděláme vědomě a s pochopením, stane­me se silnějšími, zralejšími bytostmi na vyšším stupni vývoje. Když budeme k těmto zkouškám přistupovat s odporem a trpkostí, automa­ticky tím vyvoláme potřebu dalších zkoušek, dalších příležitostí k růstu.

 

Devítiletý vibrační cyklus jedničky - 1

Devítiletá vibrace jedničky s sebou nese nezávislost, originalitu, nové začátky a nové příležitosti, ale může člověku někdy přinášet i pocity nesmírné osamělosti, zvlášť pokud mu dělá potíže trávit určitý čas o samotě. Lidé s číslem dne jedna a devět (tedy ti, kteří se narodili 1., 10., 19. a 28. nebo 9., 18. a 27.) jsou zpravidla rádi, když mohou být určitý čas sami, ale ostatní s tím mohou mít problémy a během tohoto cyklu se musí naučit nezávislosti a asertivitě. Účelem tohoto devítiletého cyklu je rozvoj vlastní osobnosti.


Devítiletý cyklus v kombinaci s Osobní roční vibrací (ORV)

Devítiletý cyklus jedničky + ORV 1

Devítiletá vibrace jedničky v kombinaci s osobní roční vibrací čísi jedna může být obdobím velké osamělosti. Nejvíce se z této kombinace naučí lidé, kteří potřebují získat více sebevědomí a samostatnosti, ale může to být čas osamění i pro lidi, kteří naopak ztrácejí sympatie druhých přemírou sebejistoty. Využijte této příležitosti k tomu, aby se sami nad sebou zamysleli, a pokuste se nalézt rovnováhu, která ván bude vyhovovat.


 

Devítiletý cyklus jedničky + ORV 2

Devítiletá vibrace jedničky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct vám umožní vyzkoušet si to, co jste se naučili v předcházejícím roce. V tomto roce se určitě s někým seznámíte a toto přátelství raš dobré vyhlídky. Důležité je, abyste v průběhu této kombinace věnovali určitý čas rozvoji vlastní osobnosti a naučili se více spoléhat na svou intuici. Je důležité si uvědomit, že osobní roční vibrace čísla dvě i jedenáct se sobě navzájem velmi podobají, ale vibrace čísla jedenáct začíná mnohem dramatičtěji a mívá výraznější účinky.


Devítiletý cyklus jedničky + ORV 3

Devítiletá vibrace jedničky s osobní roční vibrací čísla tři sebou nese příležitost prosadit vlastní nezávislost v širším měřítku, mezi přá­teli a v pracovních nebo studijních situacích. Je to vhodný čas k tomu najít si nějakého tvořivého koníčka. Občas jsem mluvila s lidmi v této vibraci, kteří celá léta potlačovali vlastní potřeby kvůli péči o rodina. Když se pak konečně naskytla příležitost, kdy by mohli studovat nebo se věnovat nějaké zálibě, ukázalo se, že už zapomněli, co vlastně chtějí. Rozhodování, čím byste se v tomto roce chtěli zabývat, si může vyžádat hodně přemýšlení, ale jakmile dospějete k rozhodnutí, budete se divit, že vás něco podobného nenapadlo už dávno. Je to čas vhodný pro cestování, nová dobrodružství, přátelství a tvůrčí činnost.


Devítiletý cyklus jedničky + ORV 4

Devítiletá vibrace jedničky s osobní roční vibrací čísla čtyři vnáší do vašich plánů omezení a problémy. Prosadíte se a využijete příležitost, které vám tato vibrace nabízí, co nejlépe, anebo potlačíte své city. Podlehnete frustraci a onemocníte? Tento rok vám může přinést velký úspěch a může to být i rok, který vám přinese lepší finanční zajištění důležité je však zachovat si rovnováhu mezi prací a odpočinkem, proto­že v době této kombinace máte sklon utápět se v práci.


Devítiletý cyklus jedničky + ORV 5

Devítiletá vibrace jedničky s osobní roční vibrací čísla pět přináší ve vašem životě zvrat, protože jste se octli právě v polovině cyklu. Vibrace pětky s sebou vždycky nese úlevu od dosavadních omezení a ruku v ruce s pocitem volnosti kráčí i určitý nepokoj. Často se objevuje touha cestovat nebo se zabývat něčím zcela jiným než doposud.


Devítiletý cyklus jedničky + ORV 6

Devítiletá vibrace jedničky s osobní roční vibrací čísla šest vám poskytuje možnost prosadit se v milostném vztahu i v rodině a mezi přáteli. Může dojít k setkání s někým, kdo bude znamenat ve vašem životě začátek docela nové etapy, nebo naopak může dojít k prohloubení vazeb ve vztahu již existujícím. V tomto roce se lidé zasnubují a vdávají či žení, rodí se jim děti a posiluje se jejich smysl pro rodinu. Dbejte na to, abyste si v tomto roce vyšetřili trochu času i sami pro sebe, protože budete mít sklon věnovat všechen čas ostatním a pak litovat, že na vás už ho moc nezbylo.


Devítiletý cyklus jedničky + ORV 7

Devítiletá vibrace jedničky s osobní roční vibrací čísla sedm vyvolá­vá vždycky změnu a může se stát, že ztratíte půdu pod nohama právě ve chvíli, kdy se budete domnívat, že je všechno v nejlepším pořádku. Devítiletá vibrace jedničky představuje samostatnost a rozvoj vlastní osobnosti, proto budete v této době ohroženi, pokud jste se stali na někom závislými, místo toho abyste využili svých vlastních schopností a sil. Každý zvrat v tomto roce má za cíl přivést vás nazpět k vašim vlastním vnitřním rezervám, podrobit zkoušce vaši víru a dodat vám více samostatnosti.


Devítiletý cyklus jedničky + ORV 8

Devítiletá vibrace jedničky s osobní vibrací čísla osm představuje sílu, vyváženost a karmu; tento rok může být proto vysoce úspěšný, nebo krajně obtížný, podle toho, co jste se ze zkušeností celého cyklu naučili a jaký pokrok a rozvoj vaše osobnost zaznamenala. Může to být rok, kdy zasejete semínka své další budoucnosti anebo zužitkujete všechny možnosti k vyvážení a posílení svého zdraví, vztahů k druhým a celého svého života.


Devítiletý cyklus jedničky + ORV 9

Devítiletá vibrace jedničky začíná osobní roční vibrací čísla devět, která buď přináší další odpovědnost, nebo vyvolává zvraty a zlomy t zavedených návycích a způsobech. Všechno, co bylo vybudováno na vratkých základech, se v tomto roce zbortí a uvolní tak cestu novým možnostem cyklu devítileté vibrace jedna. Je to doba k přehodnocen; dosavadních žebříčků hodnot.


Devítiletý cyklus jedničky + ORV 11

Devítiletá vibrace jedničky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct vám umožní vyzkoušet si to, co jste se naučili v předcházejícím roce. V tomto roce se určitě s někým seznámíte a toto přátelství raš dobré vyhlídky. Důležité je, abyste v průběhu této kombinace věnovali určitý čas rozvoji vlastní osobnosti a naučili se více spoléhat na svou intuici. Je důležité si uvědomit, že osobní roční vibrace čísla dvě i jedenáct se sobě navzájem velmi podobají, ale vibrace čísla jedenáct začíná mnohem dramatičtěji a mívá výraznější účinky.

 

 

Devítiletý vibrační cyklus dvojky - 2

Devítiletá vibrace dvojky nás učí citlivosti, intuici a přátelskému, vstřícnému přístupu k druhým ve všech vztazích a situacích. V průběhu tohoto devítiletého cyklu se velmi pravděpodobně setkáte s někým, kdo od základů změní váš život, protože partnerské vztahy jsou nejdůležitější součástí této vibrace. Stresové situace mohou v průběhu tohoto cyklu ovlivňovat vaše zdraví, a měli byste proto věnovat zvláštní po­zornost své stravě, cvičení a odpočinku.


Devítiletý cyklus v kombinaci s Osobní roční vibrací (ORV)

Devítiletý cyklus dvojky + ORV 1

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla jedna: vztahy k druhým budou v centru pozornosti po celý tento devítiletý cyklus, ale osobní roční vibrace čísla jedna vám nesporně dává možnost se ve vztahu prosadit a získat trochu více nezávislosti. Naskytne se řada příležitostí začít znovu a můžete také uzavřít obchodní partnerství.


Devítiletý cyklus dvojky + ORV 2

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jede­náct: pokud se v tomto roce vyskytnou zdravotní problémy, neškodilo by podívat se blíž na stresové faktory ve vašem životě a pokusit se co nejvíc uvolnit napětí. V tomto roce pro vás bude velmi důležité mít klid. Je také možné, že v něm uzavřete trvalé přátelství, které vás hluboce ovlivní. Dokonce se možná rozhodnete nějak přispět k světovému min; a k ochraně životního prostředí. Při jakémkoli rozhodování dejte na svůj vnitřní hlas. Osobní roční vibrace čísla jedenáct ještě zvýší vaši citlivost a vnímavost.


Devítiletý cyklus dvojky + ORV 3

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla tři je čas k navazování obchodních partnerství a seznamování se s lidmi. Neztrá­cejte ze zřetele dobu, kdy jednotlivé cykly končí, jinak zůstanete ve vzduchu s nedokončenými střípky dobrých úmyslů a rozptýlenou energií. Všeobecně se dá říct, že jde o velmi činorodý rok, v němž ji pozornost soustředěna na komunikaci. Může se vám stát, že budete m roztrhání, a často se v této době objevuje snaha stihnout víc, než je možné, dávejte tedy pozor, abyste v tomhle směru něco nepřehnali. Je to rok, který se výborně hodí k tomu, abyste si našli nějakou tvořivou zálibu.


Devítiletý cyklus dvojky + ORV 4

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla čtyři může přinášet problémy v partnerských vztazích a mohou se objevit i nejrůznější finanční starosti. Vaše materiální zajištění může být v tomto roce ohroženo a stres může ovlivnit vaše zdraví. Je důležité, abyste znovu zvážili svůj žebříček hodnot a udělali si určitou vnitřní inventura. Vlastní nejistota vás možná v mnohém svazuje. Když se uvolníte I dopřejete prostor i ostatním, mnohé z překážek náhle zmizí, protože jste si je vlastně vytvořili sami. Naslouchejte druhým spíš srdcem než hlavou.


Devítiletý cyklus dvojky + ORV 5

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla pět znamená obrat ve vašich citech. Znenadání zjistíte, že řada věcí, se kterými jste se v předchozím roce potýkali, náhle ztratila důležitost. Pocítit: značnou úlevu a začnete se rozhlížet po nových vzrušujících možnostech jak vyzkoušet svá nová křídla. Otevírejte se inspiraci, protože v tomhle roce budete mimořádně vnímaví. Tato doba se obzvlášť hodí k tomu, abyste cestovali, začali se učit něčemu novému, což vám v budoucnu přinese užitek, a vyzkoušeli si nejrůznější nápady, ale vaše trpělivost bude vystavena zkouškám a ze začátku vám bude dělat potíže se nové situaci přizpůsobit.


Devítiletý cyklus dvojky + ORV 6

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla šest: jen má­lokterá kombinace přináší tak ideální předpoklady pro milostný vztah. Pokud se v tomto roce oženíte, bude to docela určitě z lásky a z hlubokého souznění duší, k jakému nedochází příliš často. Obě vibrace se ideálně doplňují, takže se budete druhým rádi přizpůsobovat a vychá­zet jim vstříc. I v tom se skrývá ponaučení, protože pokud se k druhým chováte vlídně a tolerantně, jistě brzy postřehnete, jak ochotní a vstřícní budou oni vůči vám. V tomto roce se možná také pustíte do nějaké činnosti ve prospěch širšího společenství.


Devítiletý cyklus dvojky + ORV 7

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla sedm přináší změny, které vás mohou citově zasáhnout. Možná si konečně přiznáte, že váš milostný vztah není tak skvělý, jak jste se pokoušeli sami sobě namlouvat. Pak si uvědomíte, že před sebou máte tři možnosti. Buď si se svým partnerem otevřeně a rozhodně promluvíte o své nespokoje­nosti a budete se usilovně snažit situaci zlepšit. Nebo si přiznáte, že jste už v minulosti v úsilí o podobné zlepšení selhali, a setrváte (ať už z jakýchkoli důvodů) ve vztahu po celý zbytek života. Anebo se od svého partnera zcela odpoutáte a začnete úplně znovu. Může také nastat situace, že vás někdo požádá, abyste se postarali o nemocného příbuzné­ho či přítele, případně o někoho, komu se přihodila nějaká nehoda.


Devítiletý cyklus dvojky + ORV 8

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla osm uvedou vaše city do rovnováhy a celou situaci ustálí. Osmička je číslo příčiny a následku, dávání a braní, je proto velmi důležité si v tomto roce všechno dopodrobna promyslet. Každý váš čin může tvořit i bořit. Nerozhodujte se k ničemu, co by nebylo v souladu s vaším nejlepším vědomím a svědomím, a snažte se žít podle zákonů přírody, jinak zjistíte, že si spravedlnost zjedná průchod, až to budete nejméně čekat.


Devítiletý cyklus dvojky + ORV 9

Devítiletá vibrace dvojky začíná osobní roční vibrací čísla devět. Pokud jste zvyklí, že musí být vždycky po vašem, pokud jste sobečtí s bezohledností k citům jiných, může tato kombinace nepříznivě ovlivnit vaše vztahy k okolí. Tyto potíže budou trvat, dokud se nenaučíte větší citlivosti a ohledům. Na druhé straně to může být i rok, kdy na sebe ochotně převezmete větší díl odpovědnosti, začnete brát svůj vztah závazněji nebo se rozhodnete pořídit si děti.


Devítiletý cyklus dvojky + ORV 11

Devítiletá vibrace dvojky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jede­náct: pokud se v tomto roce vyskytnou zdravotní problémy, neškodilo by podívat se blíž na stresové faktory ve vašem životě a pokusit se co nejvíc uvolnit napětí. V tomto roce pro vás bude velmi důležité mít klid. Je také možné, že v něm uzavřete trvalé přátelství, které vás hluboce ovlivní. Dokonce se možná rozhodnete nějak přispět k světovému min; a k ochraně životního prostředí. Při jakémkoli rozhodování dejte na svůj vnitřní hlas. Osobní roční vibrace čísla jedenáct ještě zvýší vaši citlivost a vnímavost.

 

Devítiletý vibrační cyklus trojky - 3

Devítiletá vibrace trojky je období mentálně a tvořivé vysoce aktivní. Je to devítiletý cyklus komunikace, společenské interakce a studia, ale především je to cyklus konfrontace. V životě většiny z nás existují situace, které zasouváme do nejzazšího koutečku mysli a jejich řešení odkládáme na neurčito. Ovšem právě devítiletá vibrace trojky má možnosti a prostředky, jak tyto skryté problémy vynést na světlo a donutit nás, abychom se s nimi konečně vypořádali. Tím se osvobodíme od emocionální energie, jež nás ovlivňovala a bránila nám ve vývoji v předchozích cyklech. Lidé, kteří mají devítiletou vibraci trojky jako čtvrtou a poslední, si zachovají duševní čilost po celý zbytek života.


Devítiletý cyklus v kombinaci s Osobní roční vibrací (ORV)

Devítiletý cyklus trojky + ORV 1

Devítiletá vibrace trojky s osobní roční vibrací čísla jedna: v tomto roce se můžete náhle octnout v izolaci, anebo přinejmenším odkázáni sami na sebe, takže vám nezbude než se naučit, jak se obejít bez cizí pomoci. Tato kombinace má povzbudit rozvoj vaší osobnosti a podpor: vaši schopnost uplatnit se v práci i ve studiu. V tomto roce se na sebe budete umět podívat s větším kritickým odstupem než kdy dosud a začnete se kolem sebe rozhlížet po podnětech, které by vás mentálně stimulovaly.


Devítiletý cyklus trojky + ORV 2

Devítiletá vibrace trojky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jede­náct: tady vás čekají konflikty, vyplývající ze snahy mentálně orientované trojky devítileté vibrace nalézt logická vysvětlení pro intuitivní vnitřní poselství roční vibrace čísla dvě nebo jedenáct. Snažte se mít napaměti, že cílem tohoto cykluje umožnit vám, abyste se vypořádal; 5 problémy z dřívějška. Nedopustili jste se chyby, když jste někdy neu­poslechli svého vnitřního hlasu? V tomto roce budete cítit potřeni přátelství a společenských styků, nejprve se však musíte vyrovnat se vším, co bylo předtím. Jinak nejspíš zjistíte, že vás přitahují stejné typy lidí — se stejnými problémy —jako byli ti, kvůli kterým jste se už I minulosti tolik natrápili. Osobní roční vibrace čísla jedenáct vyvolá i první čtvrtině tohoto roku reakci ještě mnohem silnější.


Devítiletý cyklus trojky + ORV 3

Devítiletá vibrace trojky s osobní roční vibrací čísla tři: pod vlivem této kombinace všechny problémy vyvrcholí a nezbude vám než se střetnout s lidmi a situacemi, kterým jste se až doposud snažili se vyhýbat. Zčistajasna, bez ohledu na to, jestli se na to cítíte, nebo ne, už nebude vyhnutí, a i když vám možná tato nevyhnutelnost přinese stres a úzkost, poznáte nakonec, že to všechno nebude tak zlé; jen začít. Potlačený cit se podobá sněhové kouli, která se kutálí ze svahu a čím dál víc nabírá na rychlosti i objemu. Předem si vždycky všechno představu­jeme horší, než jaké to nakonec ve skutečnosti je. Nacházíte se v ideální kombinaci pro studium, tvořivé nápady i společenské kontakty, ovšem vzhledem k tomu, že obě vibrace jsou pod vlivem trojky, možná se občas necháte unést svým temperamentem. Budete potřebovat čas na to, abyste si odpočinuli a dotáhli všechno až do konce, jinak podlehnete rozrušení a napětí. V tomto období budete společensky přitahovat lidi a komunikace s nimi bude pro vás rovněž mít značný význam.


Devítiletý cyklus trojky + ORV 4

Devítiletá vibrace trojky s osobní roční vibrací čísla čtyři bude nadále obdobím plným mentální energie, s důrazem na obchodní a právní záležitosti. Snaha vymanit se z omezení, která vám, jak cítíte, brání v postupu vpřed, může vyvolávat nervozitu. Nesmíme chtít lámat všechno přes koleno, ale spíš se snažte pochopit, že překážky a omezení mají vždycky svůj důvod. Postupujte krok za krokem a snažte se všechno co nejdůkladněji a nejvšestranněji zvážit — dost možná, že vám něco uniklo.


Devítiletý cyklus trojky + ORV 5

Devítiletá vibrace trojky s osobní roční vibrací čísla pět: osobní roční vibrace čísla pět s sebou přináší, kdekoli se objeví, zásadní obrat ve vnějších okolnostech, dá vám jistou dávku uvolnění a oprostí vás od omezení, která vás v předchozích dvanácti měsících svazovala. V době, kdy k této kombinaci dospějete, jste už patrně překonali základní problémy své minulosti i přítomnosti a nebudou na vás tedy již nega­tivně působit. Můžete bez obav hledět kupředu, vytyčovat si cíle a dělat si plány s vědomím, že z vás konečně spadly problémy, v nichž jste se až dosud zmítali. Poprvé za dlouhá léta si budete připadat volní, ode všeho oproštění, a budete moci zužitkovat obrazovou vnímavost a tvořivé schopnosti těchto dvou vibrací.


Devítiletý cyklus trojky + ORV 6

Devítiletá vibrace trojky s osobní roční vibrací čísla šest klade důraz na vztahy k lidem. Je možné, že se ve vašem životě objeví někdo docela nový, nebo začnete už existující partnerský vztah brát vážněji než doposud. Vaše osobní vibrační pole se s touto kombinací proměňuje a s ním i aura, jež vás obklopuje. Budete k sobě lidi přitahovat. Možná že se ponoříte až po krk do rodinných záležitostí a problémů a budete se těšit z dětí či vnoučat. Je to rok plný vzruchu a valně si v něm od jedněch narozenin ke druhým nevydechnete. Vyhledejte si nějakého tvořivého koníčka, protože hladina tvůrčí energie je v tomto roce velmi vysoká.


Devítiletý cyklus trojky + ORV 7

Devítiletá vibrace trojky s osobní roční vibrací čísla sedm: vibrace sedmičky s sebou vždycky nese změnu a změny vždycky působí na city. V kombinaci s devítiletou vibrací trojky mohou takové změny přivodit i myšlenkové napětí a nepokoj. V tomto roce vás budou lidé často žádat o pomoc a radu. Dozrál čas k hlubšímu duchovnímu uvědomění a začnete cílit potřebu vyšetřit sami pro sebe klidný prostor ke studiu, četbě, úvahám, meditacím a především ke zhojení starých jizev. Jaké­hokoli ukvapeného činu byste mohli litovat.


Devítiletý cyklus trojky + ORV 8

Devítiletá vibrace trojky s osobní roční vibrací čísla osm je obdobím nesmírně aktivním a dvě vibrace nabité mentální energií, jež se tu setkávají, vám přinesou hodně neklidu. Může to být rok ve všech ohledech velmi úspěšný, pokud dokážete svou energii konstruktivně usměrnit a ukáznit k uvážlivému jednání. Relaxace a nějaký druh tělesného cvičení, jež by vaši mentální energii vyvažovalo, nabývají v tomto roce na důležitosti, jinak vás vaše energie brzy unaví.

Více o


 

Devítiletý cyklus trojky + ORV 9

Devítiletá vibrace trojky začíná osobní roční vibrací čísla devět, která vás podnítí k tomu, abyste přeskupili svůj žebříček hodnot a převzali odpovědnost za sebe i za druhé. V tomto období dojde k různým zvratům a nezbude vám, než některé lidi a situace "nechat plavat" a vzít si z toho období ponaučení. Může to být obtížný rok a dost možná, že se přistihnete při pochybách, zda se vám podaří všechno zvládnout. Ale dokážete to a pomůže vám přitom i značná podpora, s kterou se ve svém okolí setkáte. Patrně budete muset čelit různým vypjatě emocionálním situacím, jejichž intenzita vám možná připomene některé nepříjemné zážitky z minulosti. Nejjednodušší by se zdálo podvolit se vlastním citům a nechat se jimi ovládat, k tomu však devítiletá vibrace trojky nesměřuje. Zkuste se místo toho postavit situacím, které vám v tom roce znepokojí, tváří v tvář, smířit se s nimi, pochopit je a povznést se nad ně. Pokud se s nimi nevyrovnáte teď, počítejte s tím, že se před vámi budou podobné problémy vynořovat znovu a znovu, dokud se k nim nepostavíte čelem. Mnozí lidé se v tomto období stěhují do nového domu, do jiného města, ale i do jiné země.


Devítiletý cyklus trojky + ORV 11

Devítiletá vibrace trojky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jede­náct: tady vás čekají konflikty, vyplývající ze snahy mentálně orientované trojky devítileté vibrace nalézt logická vysvětlení pro intuitivní vnitřní poselství roční vibrace čísla dvě nebo jedenáct. Snažte se mít napaměti, že cílem tohoto cykluje umožnit vám, abyste se vypořádal; 5 problémy z dřívějška. Nedopustili jste se chyby, když jste někdy neu­poslechli svého vnitřního hlasu? V tomto roce budete cítit potřeni přátelství a společenských styků, nejprve se však musíte vyrovnat se vším, co bylo předtím. Jinak nejspíš zjistíte, že vás přitahují stejné typy lidí — se stejnými problémy —jako byli ti, kvůli kterým jste se už I minulosti tolik natrápili. Osobní roční vibrace čísla jedenáct vyvolá i první čtvrtině tohoto roku reakci ještě mnohem silnější.

Devítiletý vibrační cyklus čtyřky - 4

Devítiletá vibrace čtyřky má svůj rub i líc, protože před vás může stavět omezení a překážky, s nimiž jste vůbec nepočítali, a z toho plynoucí frustrace může ovlivnit vaše zdraví, ale může to být také období pilné a poctivé práce, během něhož dosáhnete největších úspěchů ve svém životě. Může vás postihnout ztráta někoho blízkého, nebo také ztráta finanční. Všechno, co se vám přihodí, jako by bylo zkouškou vaší trpělivosti a prověrkou vaší síly a odolnosti.
Ponaučení, k nimž se v průběhu tohoto devítiletého cyklu dopracujete, závisí na vaší karmické cestě a na tom, jaký přínos jste až doposud pro život v obecné rovině znamenali. Pokud jste vždy jednali v souladu s přírodními záko­nitostmi existence s vlastní integritou, nemusíte se v průběhu tohoto cyklu ničeho obávat. Pokud v jeho průběhu dospějete k určitým rozhodnutím a vezmete na sebe závazky, dbejte na to, abyste v sobě neměli ani stín pochyb. Pokud se rozhodnete nesprávně, může vám trvat po celý zbytek devítiletého cyklu, než se ze vzniklé situace vyprostíte. Pokud devítiletá vibrace čtyřky přichází jako čtvrtá a poslední, je pravděpodobné, že budete po celý zbytek života materiálně zajištěni.


Devítiletý cyklus v kombinaci s Osobní roční vibrací (ORV)

Osobní roční virbace 1

Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 1

Devítiletá vibrace čtyřky s osobní roční vibrací čísla jedna přináší možnost, aby se prach zvířený předchozím rozruchem znovu usadil. Vibrace jedničky vždycky znamená nové začátky a možnosti, spolu s pocitem síly a nezávislosti. Nejspíš jste právě před svými narozeninami dospěli k rozhodnutí, že se už víckrát nikým a ničím nenecháte tak rozčílit nebo znovu natolik zdeptat, a víte, co vám povím? Skutečně nenecháte. Chopte se všech příležitostí, které vám tento rok přinese, a ničeho se nebojte, protože pokud se budete chovat rozumně, můžete v tomto cyklu dosáhnout prakticky čehokoli. Pokud ovšem rozehrajete hru špatně, mocná devítiletá vibrace čtyřky vás ovládne a nebudete se moci pohnout z místa, dokud se neodhodláte ke změně. Pokud budete mít v tomhle roce pocit, že ať se snažíte, jak se snažíte, nikam to nevede, je to spolehlivé znamení, že dosahujete pokroku - jenomže ne v tom směru, kde jste ho čekali.


Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 2

Devítiletá vibrace čtyřky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jede­náct je čas jistoty a kamarádství. V uplynulém roce jste měli pocit, jako by na vás dolehla všechna tíha a všechny křivdy světa, zato v tomto roce vám bude mnohem lehčeji. Vaši přátelé se kolem vás znovu začnou točit a také vy sami budete k potřebám druhých vnímavější. V tom spočívá klíč k úspěchu v tomto roce - zabývat se více problémy a trápením druhých než tím, co právě tíží vás. Pokud to dokážete, povznesete se sami nad sebe a ve vašem životě se objeví vztah, jaký jste už dlouho hledali.


Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 3

Devítiletá vibrace čtyřky s osobní roční vibrací čísla tři: po celou dobu devítiletého vibračního cyklu čtyřky se musíte vyrovnávat s frustracemi, ať už ve svém vlastním životě, nebo v životě svých blízkých. Při každé změně vibrace však máte zároveň možnost povznést se nad své přízemní starosti a upevňovat v sobě víru a sebedůvěru, až se posléze dopracujete takové moudrosti a houževnatosti, že se vás ma­licherné trampoty, které ustavičně tolik souží jiné, vůbec nedotknou. Je to rok nesmírně tvořivý a také rok, který povzbuzuje komunikaci a interakci s druhými, což vám přinese hodně uspokojení. Najděte si nějakou tvořivou zálibu, pokud jste to neudělali už předtím; v tomto roce byste skutečně měli využít svých rukou i své hlavy.


Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 4

Devítiletá vibrace čtyřky s osobní vibrací čísla čtyři může být obdo­bím citových zlomů, které mívají sklon postihnout více členů vaší rodiny. V hlavě vám také mohou ležet zdravotní problémy a je načase, abyste více dbali na své tělo a trochu se mu věnovali. Máte možná fyzické potíže, kterými jste se měli zabývat už dávno, ale v tomto roce se přihlásí natolik vehementně, že už je dál nebudete moci pomíjet.
Řekla bych, že je to opět otázka žebříčku hodnot. Své tělo byste teď v tomto žebříčku měli umístit co nejvýše. Pokud jste je až doposud zanedbávali, protože vám připadalo, že na péči o ně nemáte dost času. Tahle vibrace vás na ně důrazně upozorní. Dávejte si pozor na stres, protože v tomto období na vás může působit daleko silněji než jindy. V tomto roce by bylo vhodné začít s jógou nebo relaxačními kursy.


Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 5

Devítiletá vibrace čtyřky s osobní roční vibrací čísla pět přináší trochu oddechu od starostí uplynulých dvanácti měsíců. Nejspíš zatou­žíte dopřát si trochu volna, odstěhovat se z města, vydat se na cesty někam hodně daleko. Možná že vás vaše práce zavede do světa a budete stále v jednom kole. Budete se snažit usilovně pracovat a zabezpečit se tak pro následující rok. To je v pořádku, pokud na sebe nenaložíte víc, než dokážete fyzicky zvládnout.


Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 6

Devítiletá vibrace čtyřky s osobní roční vibrací čísla šest vytváří jednu z nejhezčích kombinací v tomto devítiletém cyklu. Lidé se zamilovávají a ve vzduchu jako by bylo nějaké kouzlo. Do vašeho života vstupují noví lidé, za naprosto nečekaných okolností navážete vztahy, které pro vás budou mnoho znamenat, jindy se zčistajasna zadíváte na někoho, koho znáte už dlouhý čas, a náhle ho uvidíte v úplně jiném světle. Lidé budou všemožně usilovat o vaši náklonnost, najdete nové přátele a získáte bližší vztah ke členům vlastní rodiny. Mnozí lidé se v tomto čase žení, vdávají či mají děti, nebo zažijí svatbu svých dětí nebe vnuků a budou sledovat jejich život s velkým uspokojením. Mohou se vás také dotknout rodinné problémy nebo potíže lidí vašeho blízkého okolí.


Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 7

Rok devítileté vibrace čtyři s osobní roční vibrací čísla sedm bývá rok velmi perný, může v něm dojít k nečekaným událostem a změnám, které vám budou brát půdu pod nohama. Lidé kolem vás budou jednat tak, že vám to bude připadat matoucí a nepochopitelné. Nezdá se vám to divné? Čím to, že se lidé takhle chovají, právě když jste v období devítileté vibrace čtyřky v kombinaci s osobní roční vibrací čísla sedm? Zabere vám větší část tohoto roku, než konečně pochopíte, že lidé kolem vás se chovají dočista stejně jako jindy. Tato vibrace je velmi duchovní a t průběhu roku dochází ke značným změnám ve vašem vnímání. Ostatní lidé se chovají přesně tak jako předtím, ale vy je sledujete pronikavěji i posuzujete, jestli stojíte o to, aby i nadále zůstali součástí vašeho života. V tomto roce se objevuje potřeba duchovního studia a růstu.


Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 8

Devítiletá vibrace čtyřky s osobní roční vibrací čísla osm vás povzne­se nad všechna pozemská omezení, jež před vámi mohou v tomto roce vyvstat. Budete schopni ohlédnout se nazpět za uplynulými devíti lety a v hloubi duše vědět, že všechny změny a nesnáze byly nezbytnou součástí vaší zkušenosti, vašeho vyspívání a vývoje. Nejenže jste nyní daleko silnější, ale jste také chápavější a účastnější. Svůj život teď máte pod kontrolou, a ať už vás v příštích devíti letech potká cokoli, můžete si bez obav určovat své cíle.


Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 9

Devítiletá vibrace čtyřky s osobní roční vibrací čísla devět je jednou z nejobtížnějších kombinací, protože vás v jistém smyslu očišťuje z zbavuje vás všeho, co k svému pokroku již nepotřebujete. Osobní roční vibrace čísla devět vás přiměje k tomu, abyste znovu uspořádali svůj žebříček hodnot a převzali odpovědnost za sebe i za druhé. Nemáte na vybranou, a pokud jste až doposud uhýbali před rozhodnutími a volbou životní cesty, napříště už vám to neprojde. Rozhodovat se znamená ujasnit si, co je pro vás v životě nejdůležitější, ať už vás ovlivňuje kterákoli devítiletá nebo osobní roční vibrace. Ovšem právě v průběhu této kombinace nejspíš pocítíte potřebu o této zásadě přemýšlet. Do popředí vystoupí potřeba jistoty a naskytne se řada příležitostí, jak dosáhnout jistoty materiální i citové, pokud se vám ovšem podaří nalézt tu pravou rovnováhu mezi světem materiálním a duchovním. Jestliže vám schází emocionální síla, tento cyklus vám ji dodá. Zenbudhistická filozofie říká: „Když chtějí nebesa člověku svěřit velký úkol, vyzkouší napřed jeho mysl utrpením a jeho šlachy a kosti dřinou. Uvrhnou ho do bídy a zhatí všechny jeho záměry. Pak je připraven.


Devítiletý cyklus čtyřky + ORV 11

Devítiletá vibrace čtyřky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jede­náct je čas jistoty a kamarádství. V uplynulém roce jste měli pocit, jako by na vás dolehla všechna tíha a všechny křivdy světa, zato v tomto roce vám bude mnohem lehčeji. Vaši přátelé se kolem vás znovu začnou točit a také vy sami budete k potřebám druhých vnímavější. V tom spočívá klíč k úspěchu v tomto roce - zabývat se více problémy a trápením druhých než tím, co právě tíží vás. Pokud to dokážete, povznesete se sami nad sebe a ve vašem životě se objeví vztah, jaký jste už dlouho hledali.

 

Devítiletý vibrační cyklus pětky - 5

Devítiletá vibrace pětky vyvolává v lidském životě zásadní obraty a občas může člověka přimět až k tomu, aby změnil svůj život zcela od základů. Nejblahodárnějším aspektem tohoto devítiletého cykluje to, že dává lidem volnost, aby si sami po svém zvolili cestu, kterou se chtějí ubírat dál; ovšem zda na této cestě uspějí, či ne, to zůstává také jenom na nich samotných. Víme, že jedním z nejdůležitějších klíčů k životu je rovnováha mezi dáváním a braním v průběhu celé existence. Devítiletý vibrační cyklus pětky s sebou přináší svobodu a člověk musí projevit velkou vnitřní sílu, má-li se ukáznit natolik, aby nalezl rovnováhu, využil své svobody co nejlépe, nenechal se zavést na nesprávnou cestu a nedopouštěl se chyb, které představují nenahraditelnou ztrátu času. Rozhodněte, co je ve vašem životě důležité, a o to pak usilujte podle svých nejlepších schopností.


Devítiletý cyklus v kombinaci s Osobní roční vibrací (ORV)

Devítiletý cyklus pětky + ORV 1

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla jedna přináší nové možnosti, s jejichž pomocí se budete moci zase o krůček přiblížit ke svému cíli. V mnoha směrech se vám naskytnou příležitosti k pokroku, které ve vás podnítí nové nápady a budou natolik zajímavé, že vás přimějí k úvahám o změně. Je důležité, abyste si své cíle důkladně zvážili, protože je tu nebezpečí, že zvolíte nesprávně a dodatečně budete litovat. Občas se vás může zmocňovat pocit, že všechno rozhodování leží jen na vás. Devítiletý vibrační cyklus pětky zpravidla dodává lidem více ráznosti, přesto se však v tomto roce můžete cítit občas trochu osamělí. Má to svůj důvod, využijte proto času, který můžete strávit o samotě. Zjistíte, že v období kolem třetí čtvrti této osobní roční vibrace budou lidé spíše ochotni věnovat vám svůj čas, ale tou dobou už budete mít ve věcech jasno.


Devítiletý cyklus pětky + ORV 2

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct. Tohle je skvělá kombinace, protože vnímavost devítileté vibrace pětky posiluje intuitivní a senzitivní kvality osobní roční vibrace čísla dvě nebo jedenáct. Tím se zase mění a posiluje vaše osobní vibrační pole, a než si to stačíte uvědomit, octnete se v situacích, kdy se budete setkávat s lidmi s podobnými cíly a názory, jako máte sami, a velmi snadno se také může stát, že se zamilujete. V tomto roce můžete také rozvinout svůj intuitivní potenciál ve prospěch svůj i prospěch druhých.


Devítiletý cyklus pětky + ORV 3

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla tři vytváří nejaktivnější a nejtvořivější období celého cyklu. Budete cítit nepokoj a začnete se rozhlížet po nějakém kursu nebo koníčku, který by vám pomohl odvést nadbytečnou energii. Jde o jednu z nejideálnějších kombinací pro studium a cestování a obojím se možná budete zabývat po celý zbytek trvání tohoto devítiletého cyklu. Hlavní důraz bude spočívat na styku s lidmi, na obchodním a právním jednání. Vaše nápady v tomto roce mohou být k nezaplacení.


Devítiletý cyklus pětky + ORV 4

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla čtyři ve vás patrně probudí potřebu trochu ubrat na tempu, protože už nejspíš ma¬ličko přepínáte své síly. Přesto však budete během této kombinace dál pokračovat ve zběsilém tempu a přehlížet varovné signály. Začne se ve vás hromadit stres a občas vám může připadat, že se vám nic nedaří tak, jak jste si to představovali. Budete ale muset tenhle rok přečkat, při troše štěstí bez úhony na zdraví, protože život nebude o nic lehčí, dokud tato osobní roční vibrace nevstoupí do poslední čtvrti. K vašim frustrací mohou přispět i problémy v rodině, snažte se proto, prosím, uvolnit nebe začněte navštěvovat kursy relaxace, jak jste si umiňovali už dřív.


Devítiletý cyklus pětky + ORV 5

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla pět nepřináší jenom kritický bod obratu, ale váš život se může skutečně hluboce změnit - můžete se dočkat povýšení, můžete být vysláni do zahraničí a můžete být také donuceni zcela změnit dosavadní tempo. Bude se s vámi muset počítat, protože budete sami určovat pravidla podle toho, jak to bude vyhovovat vám, a nikomu nedovolíte, aby vám předepiso¬val, co máte dělat a jak to máte dělat. Radu možná budete ochotni vyslechnout, ale zviklat se nenecháte. Pětka je číslo velké vnímavosti, a pokud jste pod vlivem dvou pětek, můžete si vybrat, jestli této vibrace využijete pro duchovní, vědecké či tvůrčí zájmy. Znovu je tu velící důraz na styk s lidmi a na cestování, klíčovým slovem je však svoboda. Buďte prosím v tomto období opatrní při řízení vozu, protože nejspíš budete mít sklon jezdit příliš rychle.


Devítiletý cyklus pětky + ORV 6

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla šest: i v období této kombinace máte více možností na výběr, ale někdy to bývá rozhodování prašť jako uhoď. Pokud jste si v průběhu tohoto cyklu uchovali vědomí toho, čemu dáváte v životě přednost, můžete teď postoupit o kus dál. Pokud jste se však nechali od původních cílů odvést, nebo jste se zalekli případných závazků, může se vám to v tomto období vymstít. Z příjemnější stránky vzato, je to rok, kdy můžete navázat trvalý milostný vztah s osobou, s níž se seznámíte za velmi romantických okolností, a je to rovněž rok silně zaměřený na rodinu. Patrně se od vás bude chtít, abyste pomáhali řešit problémy příbuzných, i když se vám to nebude zrovna dvakrát hodit.


Devítiletý cyklus pětky + ORV 7

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla sedm přináší změnu vnějších okolností a často to bývá změna k lepšímu, třebaže vám to tak na první pohled nemusí připadat. Změny, které s sebou osobní roční vibrace čísla sedm nese, vás mohou často citově zasáhnout, když k nim však dochází v kombinaci s devítiletou vibrací pětky, bývají to většinou změny pozitivní, jež vás mohou přivést o něco blíž k vašemu vytouženému cíli. Uberte v tomto roce na tempu a starejte se víc o své tělo.


Devítiletý cyklus pětky + ORV 8

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla osm vám přinese úspěchy v mnohém z toho, co budete podnikat. Citová i materiální jistota budou pro vás mít v tomto období velký význam. Budete provádět různé finanční i právní transakce, vesměs s velkým úspěchem. Kdykoli se v tomto roce budete o něčem rozhodovat, budete mít vždy na zřeteli svou budoucnost i budoucnost své rodiny a budete schopni vyvinout velké úsilí, abyste své cíle proměnili ve skutečnost.


Devítiletý cyklus pětky + ORV 9

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla devět vám přinese větší míru odpovědnosti v podobě rodinných nebo pracovních závazků a majetek, který si v této době pořídíte, může znamenat významnou změnu ve vašem životě. Budete muset provést inventuru svých financí a zamyslet se znovu nad svým žebříčkem hodnot, abyste si mohli stanovit realistický cíl. Je to doba, kdy můžete být jmenováni do různých výborů nebo se podílet na nějakém podnikání, jež vám zabere hodně času i energie. Možná že vám bude dělat potíže udržet rovnováhu mezi zaměstnáním a rodinou, a proto budete muset ustavičně znovu zvažovat, co je pro vás důležité. Žít proti vlastnímu přesvědčení a osobní integritě či nevěnovat dostatečnou pozornost věcem, na nichž vám záleží, je nebezpečné.


Devítiletý cyklus pětky + ORV 11

Devítiletá vibrace pětky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct. Tohle je skvělá kombinace, protože vnímavost devítileté vibrace pětky posiluje intuitivní a senzitivní kvality osobní roční vibrace čísla dvě nebo jedenáct. Tím se zase mění a posiluje vaše osobní vibrační pole, a než si to stačíte uvědomit, octnete se v situacích, kdy se budete setkávat s lidmi s podobnými cíly a názory, jako máte sami, a velmi snadno se také může stát, že se zamilujete. V tomto roce můžete také rozvinout svůj intuitivní potenciál ve prospěch svůj i prospěch druhých.

 

 

Devítiletý vibrační cyklus šestky - 6

Devítiletá vibrace šestky je úzce propojena s životy členů vaší rodiny a vašich přátel, a než tento cyklus skončí, budete podporovat celou řadu potřebných lidí. Budete si také občas říkat, jestli vám vůbec zbude čas na vlastní záměry, protože pokaždé, když budete právě uprostřed důležité práce, nebo se budete konečně blížit k závěru svého snažení, vždycky se jako naschvál zčistajasna vynoří nějaká dramatická situace. Vaše trpělivost, víra a dokonce i vaše láska budou v tomto cyklu procházet ustavičnými zkouškami a často se budete sami sebe ptát, jestli má takový život vůbec smysl.
Mnohokrát se octnete před nutností volby; a na tom, jak se zachováváte vůči lidem, kteří od vás něco potřebují, a jak s nimi budete jednat, bude záviset veškerý váš budoucí pokrok. I když bývá cyklus šestky občas obtížný, může být také jedním z nejprospěšnějších. Při pohledu z optimističtější stránky to může být cyklus, v jehož průběhu se začne konečně uskutečňovat mnohé z toho, o čem jste celý život snili. Je to čas velice tvořivý a ideální pro vztahy všeho druhu. Ale stres vám může působit bolení hlavy (to není slovní hříčka)!


Devítiletý cyklus v kombinaci s Osobní roční vibrací (ORV)

Devítiletý cyklus šestky + ORV 1

Devítiletá vibrace šestky s osobní roční vibrací čísla jedna vám po zvratech předchozího roku umožní prosadit vaši nezávislost a myslet na vlastní potřeby. Všechny příležitosti, které se vám naskytnou, ve vás budou probouzet naděje a začnete si dělat spoustu plánů do budoucnosti. Rodinné záležitosti budou ve vaší mysli stále na prvním místě, akr nenecháte se jimi už tolik ovlivňovat jako v předchozím období. Občas nadejdou chvíle, kdy si budete připadat velmi osamělí, ale všechen čas, který strávíte o samotě, pro vás bude velkým přínosem.


Devítiletý cyklus šestky + ORV 2

Devítiletá vibrace šestky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct vám umožní poprvé za dobu, která vám bude připadat jako velmi dlouhá, jasně a objektivně pohlédnout na váš vztah. Vyjdete z tohoto období s obnovenou úctou a obdivem vůči osobě, kterou milujete Nejspíš dojdete k závěru, že spolu budete i nadále sdílet všechno dobře i zlé, co vás v životě potká, protože si uvědomíte, že ta osoba není pouze vaším milencem či milenkou, ale také nejlepším přítelem, jakého máte. Pokud jste sami, setkáte se právě v této kombinaci s někým, kdo zanechá ve vašem životě trvalou stopu. Osobní roční vibrace čísla jedenáct může ve vaší rodině v prvních třech měsících vyvolat neshody a chvíli možná potrvá, než se zklidní do pokojného introspektivního roku.


Devítiletý cyklus šestky + ORV 3

Devítiletá vibrace šestky s osobní roční vibrací čísla tři zvyšuje tvůrčí energii a obohacuje představivost, takže vaše myšlenky pádí jedna za druhou. Z toho může vzniknout problém, protože v přímé úměře s tvořivou energií roste i nervové napětí, a tak se možná přistihnete, jak si lámete hlavu s nepodstatnými maličkostmi a nedokážete se uvolnit. Budete schopni své nápady úspěšně uplatnit, ale intenzita vaší energie poznamená i lidi kolem vás, zvláště členy vaší rodiny; musíte si proto dávat velký pozor, abyste druhé zbytečně nerozčilovali a nedráždili. Pokud si v tomto období nepřivyknete pravidelné relaxaci, čeká vás hezká řádka bezesných nocí.


Devítiletý cyklus šestky + ORV 4

Devítiletá vibrace šestky s osobní roční vibrací čísla čtyři vám může postavit do cesty finanční potíže, se kterými se budete potýkat po značnou část tohoto roku. Vaše plány ne a ne se pohnout z místa a narůstající pocity marnosti a sebepochybností vaši nejistotu jen zvýší. Snažte se vyhnout v tomto období závažným rozhodnutím nebo změnám. Nemůžete se spolehlivě rozhodovat, dokud neznáte všechny skutečnosti, a všechny skutečnosti nejspíš nebudete znát ještě dalších dvanáct měsíců. (Tou dobou už pak nejspíš beztak nebude o čem rozhodovat.)


Devítiletý cyklus šestky + ORV 5

Devítiletá vibrace šestky a osobní roční vibrace čísla pět: rodinné starosti vás mohou trápit, ale už jste dospěli k bodu zásadního obratu, třebaže úlevu možná nepocítíte okamžitě. Vnímavá, svobodymilovná pětka osobní roční vibrace se může dostávat do konfliktu s tvořivou, harmonii milující šestkou devítileté vibrace, a tento rozpor může zajít tak daleko, že sami nakonec budete vědět, zda se chcete osvobodit od zaběhnuté rutiny, anebo se znovu ponořit do jistoty rodiny. Tyto dvě vibrace se ale mohou i výborně doplňovat, jak v tvůrčí oblasti, tak v obchodních záležitostech.


Devítiletý cyklus šestky + ORV 6

Devítiletá vibrace šestky s osobní roční vibrací čísla šest. Mezi dvěma šestkami ve vzájemné kombinaci nedochází k žádnému konfliktu a vy se poprvé za celý cyklus konečně uvolníte a pocítíte úlevu. Začnete za sebou vidět výsledky svého úsilí z poslední doby, a protože budete uvolněnější, budou klidnější i členové vaší rodiny, stejně jako vaši přátelé. Je to doba vhodná pro navazování vztahu a převzetí závazků, nebo pro prohloubení vazeb ve vztahu stávajícím.


Devítiletý cyklus šestky + ORV 7

Devítiletá vibrace šestky s osobní roční vibrací čísla sedm může ve vašem životě odstartovat velmi stresující změny. V rodině může dojít k neštěstí, může se objevit nemoc a na vás bude, abyste členy své rodiny nebo své přátele podepřeli a postarali se o ně. Vaše víra může být v tomto období podrobena zkoušce a možná začnete usilovat o hlubší duchovní uvědomění, abyste v případě potřeby dovedli přispět útěchou a moudrou radou. Snažte se pochopit, že je důležité zakusil všechno v životě na vlastní kůži a tím se naučit v budoucnu bezprostředněji chápat problémy ostatních. Pouze to může vnést do vašeho života větší hloubku a zralost.


Devítiletý cyklus šestky + ORV 8

Devítiletá vibrace s osobní roční vibrací čísla osm: právě když začínáte mít dojem, že jste se po celý cyklus stále jen bezvýsledně pachtili a ničeho jste tím nedosáhli, zažijete první opravdový úspěch tohoto devítiletého období a uvědomíte si, že v životě přece jen platí určitá rovnováha. V první části tohoto cyklu jste ze sebe nesmírně mnoho rozdávali druhým a můžete se spolehnout, že se vám to vrátí, až to budete nejvíc potřebovat. Odměna nemusí přijít vždy v té podobě, jakou si představujete, a dokonce ani ne od těch lidí, od nichž ji čekáte. Je to velmi úspěšný rok a váš úspěch bude pokračovat i v následujícím cyklu.

Více o


 

Devítiletý cyklus šestky + ORV 9

Devítiletá vibrace šestky s osobní roční vibrací čísla devět vnáší do vašeho života zvrat nebo novou odpovědnost. Tato kombinace může vyvolat neshody v rodině a budete muset vynaložit maximální úsilí, abyste své nejbližší usmířili. Možná změníte zaměstnání nebo dojde ve vaší dosavadní práci k zásadním změnám, které vám přinesou více zodpovědnosti. V této době se lidé často vdávají a žení, pořizují si dítě nebo kupují dum a změna bydliště vás může zavést velmi daleko.


Devítiletý cyklus šestky + ORV 11

Devítiletá vibrace šestky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct vám umožní poprvé za dobu, která vám bude připadat jako velmi dlouhá, jasně a objektivně pohlédnout na váš vztah. Vyjdete z tohoto období s obnovenou úctou a obdivem vůči osobě, kterou milujete Nejspíš dojdete k závěru, že spolu budete i nadále sdílet všechno dobře i zlé, co vás v životě potká, protože si uvědomíte, že ta osoba není pouze vaším milencem či milenkou, ale také nejlepším přítelem, jakého máte. Pokud jste sami, setkáte se právě v této kombinaci s někým, kdo zanechá ve vašem životě trvalou stopu. Osobní roční vibrace čísla jedenáct může ve vaší rodině v prvních třech měsících vyvolat neshody a chvíli možná potrvá, než se zklidní do pokojného introspektivního roku.

 

Devítiletý vibrační cyklus sedmičky - 7

Devítiletá vibrace sedmičky: nejdůležitější, co si musíte o vibraci sedmičky zapamatovat, je to, že kdekoli se objeví, vyvolává změny, které vás mohou občas hluboce citově zasáhnout; jejich cílem je přivést vaši pozornost k duchovním záležitostem. Další, co byste měli mít napaměti, je, že tyto změny nejsou vždy k horšímu. Často jde o důležité změny, které vám mohou být clo budoucna velmi prospěšné, hned v první chvíli to však obyčejně nedokážete rozpoznat. V tomto cyklu budete často cítit znepokojení kvůli někomu z členů rodiny nebo z kruhu přátel, který vám už v minulosti působil starosti. V průběhu celého období pamatujte na zákon příčiny a následku a nešetřete pomocí a pochopením tam, kde cítíte, že je toho zapotřebí.


Devítiletý cyklus v kombinaci s Osobní roční vibrací (ORV)

Devítiletý cyklus sedmičky + ORV 1

Devítiletá vibrace sedmičky s osobní roční vibrací čísla jedna přináší nové začátky a příznivé změny ve vašem životě. Upevníte svou soběstačnost a naleznete vnitřní sílu a pochopení, to vám umožní cítit se šťastnějšími a vnitřně jistějšími. Někteří lidé se v tomto roce rozhodnout poučit se hlouběji o duchovních předmětech nebo o své náboženské víře. Jiní vezmou život do vlastních rukou a naleznou v sobě odvaha odpoutat se od všeho, kvůli čemu se dříve trápili.


 

Devítiletý cyklus sedmičky + ORV 2

Devítiletá vibrace sedmičky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct je kombinace, rozvíjející intuici a léčitelské schopnosti, zálež: však na člověku samém, zda toho využije ku prospěchu druhých, nebo pouze k svému vlastnímu. Musím vám však něco prozradit: jde o vysoce duchovní kombinaci, během níž se ve vás léčitelské schopnost rozvinou, aniž si těchto změn budete sami vědomi. Ostatní lidé vycítí, že v sobě máte schopnost jim ulevit, a začnou vás vyhledávat, kdykoli budou potřebovat pomoc. Budou vám říkat, oč lip jim je, když s vámi mohou chvilku pobýt, nebo když si s vámi třeba jen popovídají po telefonu. Z toho můžete pochopit, oč jde. Tahle schopnost vám byla svěřena, protože v sobě máte něco, co nemá každý, a zůstane vám po celý zbytek života. Vaše výjimečnosti spočívá v tom, že jste v životě zakusili trápení, ale vaše zkušenosti vás nezatvrdily. Přeměnily vás v bytost mnohem chápavější a účastnější.


Devítiletý cyklus sedmičky + ORV 3

Devítiletá vibrace sedmičky s osobní roční vibrací čísla tři vare, přinese touhu studovat nebo se věnovat nějaké zálibě, jež by poskytovala podněty vysoké hladině mentální energie, kterou s sebou taxe kombinace přináší. Můžete mít starosti kvůli někomu z rodiny. Ve středu pozornosti jsou obchodní a právní problémy, stejně jako společenské kontakty a můžete mít pár velmi užitečných nápadů.


Devítiletý cyklus sedmičky + ORV 4

Devítiletá vibrace sedmičky s osobní roční vibrací čísla čtyři může být obtížným, emocionálně vypjatým a svazujícím obdobím, v němž se vaše plány ustavičně hatí a nic nevychází tak, jak by mělo. Nejlepší je posečkat s jakýmkoli rozhodnutím, dokud se tato osobní roční vibrace nepřehoupne přes třetí čtvrť, snažit se uvolnit a využít času, po který jste nuceni "přešlapovat na místě", co nejlíp, místo abyste se vysilovali zbytečným zápasem. To, co se právě odehrává, má své důvody, a slibuji vám, že v době kolem vašich příštích narozenin se život pohne kupředu a překážky stávající vibrace se vytratí.


Devítiletý cyklus sedmičky + ORV 5

Devítiletá vibrace sedmičky s osobní roční vibrací čísla pět přináší právě ten obrat, na který jste čekali, a tento rok bude plynout klidněji. I hladina vaší energie v teto době stoupne a v tomto pilném, pracovitém roce bude jen málo jednotvárných okamžiků. Nezapomínejte, že pětka je vibrace velmi vnímavá a sedmička zase hluboce duchovní. Uposlechněte nutkání číst, studovat a bádat v duchovní oblasti. Snažte se strávit nějaký čas mimo velkoměsto.


Devítiletý cyklus sedmičky + ORV 6

Devítiletá vibrace sedmičky s osobní roční vibrací čísla šest přinese změny v mnoha vašich vztazích, protože začínáte u lidí ve svém životě hledat opravdovější duchovní blízkost. Sedmička mění vaše city a jako by vás nutila k plnějšímu životu. Šestka zase přináší možnosti výběru a dožaduje se harmonie ve všem, čím se zabýváte. Kombinace těchto dvou vibrací čísla vám umožní učinit rozhodnutí, které vás přiblíží k vašemu ideálu nebo k tomu způsobu života, o němž víte, že by vám vyhovoval. Lidé, kteří ve vašem životě zůstanou i po této roční kombinaci, vám už budou blízcí až do jeho konce.


Osobní roční virbace 7

Devítiletý cyklus sedmičky + ORV 7

Devítiletá vibrace sedmičky s osobní roční vibrací čísla sedm. Sedmička je nejsilnější vibrací, pokud jde o dosažení toho, čeho chce dosáhnout. Neleká se změn, které obrátí náš život vzhůru nohama, a sem tam nás popostrčí, když se duchovně nerozvíjíme tak, jak by bylo třeba. Jen si začneme libovat, jací jsme pašáci, sedmička nás vyvede z rovnováhy; jen se sebou začneme být chvilku spokojeni, už nám sedmička podrazí nohy, aby nám připomněla, že ještě pořád je co zlepšovat. Tenhle rok je kombinací dvou sedmiček, takže jak bychom před nimi mohli uniknout? Mohli byste zalézt a strávit ten rok v zimním spánku, ale zemětřesení by si určitě našlo cestu k vaší noře. Mohli byste si sednout na vrchol hory a strávit rok v meditaci, ale při smůle, která vás tenhle rok pronásleduje, byste z toho nanejvýš dostali hemoroidy. Takže bude možná lip, když se pokusíte vyzískat z tohoto roku co nejvíc a duchovně trochu pokročit. Přinejmenším musí dojít k některým důležitým změnám uvnitř vás samých.


Devítiletý cyklus sedmičky + ORV 8

Devítiletá vibrace sedmičky s osobní roční vibrací čísla osm vytváří velmi úspěšný rok, ale také to může být rok citově velmi nevyrovnaný. Sedmička, osmička a devítka jsou čísla nejvíce nabitá energií, takže v sobě budete mít tolik energie, že by stačila půl roku napájet městské osvětlení. Smůla je, že tuto energii není zrovna snadné usměrnit a nedá se zapínat ani vypínat. Spíš začnete být přecitlivělí, napjatí, neklidní nebo nemocní. Osmička dodává tomuto roku sílu, vyváženost a úspěch, ale kombinace vibrací čísla je tu velmi mocná a můžete počítat i s různými zvraty a občasným přetlakem energie. Když jste pod vlivem vibrací čísla vyšších čísel, jsou pro vás nezbytná relaxační cvičení, jinak vás čekají bezesné noci.


Devítiletý cyklus sedmičky + ORV 9

Devítiletá vibrace sedmičky s osobní roční vibrací čísla devět: znenadání ztratíte půdu pod nohama a začnete si říkat, zda tenhle prudký zvrat a příval citů kombinace sedm - devět není předznamenáním celého devítiletého cyklu. Odpověď na to zní ne. Váš život se bude poznenáhlu zlepšovat, ale bude potřeba, abyste se snažili přijímat a chápat změny, k nimž dochází, protože jakmile se jim začnete bránit a zpěčovat, situace jen ještě víc zhoršíte. Klíčem k tomuto rokuje odpovědnost za sebe i za ostatní a bude pro vás velmi potřební, abyste nalezli zásadnější smysl své existence. Možná se v průběhu tohoto období přestěhujete nebo zakoupíte nemovitost.


Devítiletý cyklus sedmičky + ORV 11

Devítiletá vibrace sedmičky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct je kombinace, rozvíjející intuici a léčitelské schopnosti, zálež: však na člověku samém, zda toho využije ku prospěchu druhých, nebo pouze k svému vlastnímu. Musím vám však něco prozradit: jde o vysoce duchovní kombinaci, během níž se ve vás léčitelské schopnost rozvinou, aniž si těchto změn budete sami vědomi. Ostatní lidé vycítí, že v sobě máte schopnost jim ulevit, a začnou vás vyhledávat, kdykoli budou potřebovat pomoc. Budou vám říkat, oč lip jim je, když s vámi mohou chvilku pobýt, nebo když si s vámi třeba jen popovídají po telefonu. Z toho můžete pochopit, oč jde. Tahle schopnost vám byla svěřena, protože v sobě máte něco, co nemá každý, a zůstane vám po celý zbytek života. Vaše výjimečnosti spočívá v tom, že jste v životě zakusili trápení, ale vaše zkušenosti vás nezatvrdily. Přeměnily vás v bytost mnohem chápavější a účastnější.

 

Devítiletý vibrační cyklus osmičky - 8

Devítiletá vibrace osmičky představuje úspěch a odolnost a má dar vnést člověku do života rovnováhu, když ji nejvíc potřebuje. V celé teto knize mluvím o číslech, jako bych mluvila o kterékoli jiné mocné síle. Nemám nejmenších pochyb, že čísla mají moc nás ovlivňovat a jejich působením dochází ke změnám v našem energetickém poli či auře, jež nás obklopuje. Když jsme například pod vlivem vibrace jedničky, udržují si od nás lidé odstup, jsme-li pod vlivem trojky, cítí se k nám přitahováni. Vícečetná čísla a kombinace vyšších čísel, jako třeba rovina energie 7-8-9, mohou naši energii nesmírně zvýšit. Důvod tohoto jevu je podle nič docela prostý. Životní síla všeho živého je především energie jemně vyladěná na určitou frekvenci, dokonce lak jemně vyladěná, že nás tak či onak ovlivňují všechny druhy energie. Mnohé formy energie jsme se naučili ovládat k rozličným účelům, ale poučili jsme se i o důsledcích jejich zneužití, protože naše osobní elektrické pole je možno velmi snadno rozkolísat. Když k tomu dojde, začneme trpět bolestmi hlavy, žaludečními nevolnostmi, alergiemi a různými chorobami. Některé formy energie na nás mohou při správném uplatnění působit blahodárně, jako třeba elektrické impulsy nebo různé formy ozařována využívané lékaři a fyzioterapeuty. Jiné typy energie, jako nukleární, magnetická, ba dokonce i elektrická, mohou být pro nás vysloveně nebezpečné.

Čísla vytvářejí energii velmi jemnou a vibrační síla čísel muže ovlivnit a změnit energetické pole, jež nás obklopuje. Čísla možná nemají moc přivodit nám onemocnění tak závažného charakteru jaká třeba nukleární energie, mohou však, pokud se objeví jako osobní roční nebo devítiletá vibrace, vyvolat změny a zvraty, a pokud se vyskytne jako součást našeho data narození a naší mřížky, mohou být zdrojem našeho osobního kouzla i naší dynamiky, rozhodnosti, výbušnosti či náladovosti. V zájmu nás samých i našich blízkých je, abychom si uvědomili, jakému působení jsme vystaveni, a to nejen ze strany vibrační síly čísel, ale i ze strany veškerých typů energie v našem světě. Dokud tomu tak není, nemáme žádnou možnost ovlivňovat prostředí, které nás obklopuje, a získat kontrolu nad sebou samými i nad svým zdravím.

O tom, jak nás energie všeho druhu ovlivňuje, jsem se tolik rozhovořila proto, abych vás připravila na devítiletou vibraci osm. Ne, že by to bylo období tak hrozné. V jádru je tento cyklus jedním z nejúspěšnějších období, jaké může ve vašem životě nastat, ale vibrační síla osmičky je současně ze všech nejmocnější, a proto k ní musíme přistupovat s náležitým respektem. Kolikrát jste už slyšeli o lidech, jejichž životy se od okamžiku, kdy dosáhli úspěchu, radikálně změnily? Klasickým příkladem jsou rockové hvězdy, které mohou takřka přes noc dosáhnout obrovské popularity, vydělat obrovité sumy peněz a získat světovou slávu. „Nenadálý" úspěch některých lidí je ve skutečnosti výsledkem mnoha let usilovné práce, studia a námahy. To jsou lidé, kteří za svůj úspěch „zaplatili" a jsou si tedy z filozofického hlediska lépe vědomi jeho pomíjivosti. Pro řadu jiných znamenal úspěch noční můru; důkazem toho bývá jejich závislost na alkoholu či drogách, nebo jejich zkrachovaná manželství.

Osmička je číslem rovnováhy a karmy. Ať už se objeví jako číslo dne, životní číslo, osobní roční vibrace nebo devítiletý vibrační cyklus, bude vždycky usměrňovat vaše ambice clo oblastí, v nichž potřebujeme nejvíce životní rovnováhy. Naše pohnutky, způsob, jakým dosáhneme úspěchu a dokážeme se vyrovnat s blahobytem, popularitou či slávou, jsou nejdůležitějšími aspekty úspěchu. Tyto věci budou určovat náš pokrok a rozhodovat o tom, zda si to, čeho jsme po mnohaletém úsilí dosáhli, udržíme, nebo zda se dostaneme do potíží a bude nám hrozit, že všechno znovu ztratíme. Věřím, že je pro lidi důležité, aby se upřímně zamysleli nad svými pohnutkami, protože vibrace osmičky není síla, se kterou by bylo radno si zahrávat.


Devítiletý cyklus v kombinaci s Osobní roční vibrací (ORV)

Devítiletý cyklus osmičky + ORV 1

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla jedna. Vaše myšlenky v průběhu předcházejícího roku tuto kombinaci předznamenávaly. Ceká vás postup nebo zlepšení situace a v této době už budete mít naprosto jasno v tom, jak chcete v budoucnu žít. Hladina energie se pozvedne a vaše plány se vám budou jevit optimisticky. Je možné, že se rozhodnete odstěhovat se z města, nebo dokonce i ze země, kde jste se narodili, abyste splnili sen, který ve vás už nějaký čas zrál. Osmička však může snadno vyvolávat ukvapená rozhodnutí a prudká hnutí mysli Měli byste si dát pozor na to, abyste v tomto roce svým problémům čelili, protože, pokud se stěhujete, abyste se vyhnuli konfrontaci, karmická osmička vás dostihne, ať budete kdekoli.


Devítiletý cyklus osmičky + ORV 2

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct. Osmička je číslo karmy a rovnováhy, využije tedy vibrací dvojky či jedenáctky k tomu, aby vnesla rovnováhu a klid všude tam. kde je to ve vašem životě potřeba. Pokud si vaše zdraví vyžaduje pozornost, zjistíte, že se vám nedostává energie, dokud znovu nezvážíte potřeby svého těla a nezačnete jim věnovat více pozornosti. Pokud jste zanedbávali svůj vztah, uspořádáte a pozměníte svůj program tak abyste měli více času na lidi, na nichž vám záleží. Pokud jste se v minulých dvanácti měsících finančně vyčerpali, nadešel čas srovnat dluhy a přivřít peněženku. Může vyvstat potřeba vzdálit se od civilizace i strávit nějaký čas se svým partnerem.


Devítiletý cyklus osmičky + ORV 3

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla tři znamená skvělý rok a změny ve své osobnosti a auře pocítíte možná okamžitě Komunikace má v tomto období velký význam a náhle zjistíte, že začínáte psát dopisy a debatovat s druhými o svých názorech. Pokud jste ostýchaví, získáte v tomto roce více sebedůvěry, síly a bezprostřednosti pokud máte potíže s vyjadřováním svých hlubších citů, v tomto roce začnete svěřovat své myšlenky papíru. Nezáleží na tom, jestli je pat někomu dáte číst. Jde především o to ventilovat své pocity do fyzického světa, aby se vám přestaly honit v hlavě a trýznit vás. V tomto roce se změní i váš přístup k životu, začnete se na něj dívat s větším smyslem pro humor a z bezstarostnějšího úhlu. Je to rok, který se hodí pra cestování nebo tvořivé koníčky.


Devítiletý cyklus osmičky + ORV 4

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla čtyři: nad touhle kombinací se na chviličku zamyslete. Skládá se z vibrací čísla čtyřky a osmičky, která je vlastně vibrací čísla dvojité čtyřky. Veškeři rozhodnutí, k nimž v tomto roce dospějete, i všechny závazky, jež m sebe vezmete, stejně jako kterékoli právní dokumenty, které v té době podepíšete, na vás mohou mít omezující účinky a vyvolat ve vás větší napětí, než byste očekávali. Než se v tomto roce k čemukoli odhodláte, je proto třeba projít všechny podrobnosti a zamyslet se nad možnými důsledky. Pokud se v něčem rozhodnete špatně, bude vám trvat celý zbytek tohoto devítiletého cyklu, než se vám podaří zbavit se nežádoucích následků. Řada lidí se snaží nashromáždit během této kombinace co největší majetek v domnění, že jim přinese štěstí; když však dosáhnou svého cíle, zjistí, že hmotné zabezpečení jim neskýtá takové uspokojení, jaké si představovali. Tento cyklus vám tedy může přinést zklamání a je třeba, abyste zcela upřímně přehodnotili své potřeby.


Devítiletý cyklus osmičky + ORV 5

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla pět je kombinace velmi úspěšná, během níž dosáhnou inspirace i mentální energie velmi vysoké hladiny. Může se stát, že budete pociťovat značný neklid, pokud jste už v prvních letech tohoto cyklu nenalezli způsob, jak usměrnit svou energii, a nedáte-li si pozor, přenese se tento neklid i do vašeho vztahu. Snažte se vybírat si činnosti, které vám budou přinášet jak mentální, tak fyzické podněty a které by vám pomohly přebytky energie odčerpat. V tomto roce vám bude svoboda nade vše, a proto pro vás může být těžké se vázat ve vztahu.


Devítiletý cyklus osmičky + ORV 6

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla šest je příznivá kombinace naplněná láskou a zcela odlišná od minulých dvanácti měsíců, kdy pro vás bylo nejdůležitější žít s co nejmenším pocitem omezení. V tomto roce prohloubíte vazby, které vás pojí s partnerem, nebo se ve vašem životě objeví někdo nový, s nímž vytvoříte pevný svazek. Možná, že se budete chovat i trochu nepředvídatelně, protože jde o karmický cyklus a lidé, s nimiž se setkáte, mohou převrátit vaše city naruby. Je to rok pro renovaci vašeho domova a pro chvíle trávené s rodinou a přáteli, ale čekají vás v něm i rozhodnutí, která prověří vaši integritu a víru v sebe samé.


Devítiletý cyklus osmičky + ORV 7

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla sedm: nedílnou součástí této kombinace jsou změny a nastanou chvíle, kdy budete mít pocit, že jste ve svém vlastním životě spíše divákem než aktérem. Něco zapůsobí jako katalyzátor a jednoho rána se probudíte s vědomím, co všechno pro vás vaše rodina znamená, a slíbíte si, že ji budete v budoucnosti věnovat více času než doposud. Na procházce někde venku se vás znenadání zmocní pocit, jako kdybyste poprvé v životě spatřili velebnost a krasu přírody, a umíníte si, že si budete napříště víc vážit šťastných chvilek tohoto pomíjivého života. Je to proces duchovního uvědomování probíhající přímo před vašima očima.


Devítiletý cyklus osmičky + ORV 8

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla osm doslova završuje váš úspěch, protože přináší konec tohoto devítiletého cyklu a s roční vibrací čísla devět, která bude následovat, zahájíte svůj následující cyklus na vyšší úrovni. Dvojitá osmička je velmi mocnou kombinací a lidé budou daleko ochotněji uznávat vaši autoritu a hledat u vás moudrou radu i podporu. V tomto roce se budete cítit silnější, schopněji a sebejistější a budete nezlomně přesvědčeni, že už máte dostatek znalostí a zkušeností k tomu, abyste si dokázali poradit s jakoukoli situací, která ve vašem životě může nastat. Dávejte ze sebe těm, kdo potřebují vaši pomoc, co nejvíc, protože tento cyklus vás obdaruje zvláštním porozuměním pro jejich problémy.


Devítiletý cyklus osmičky + ORV 9

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla devět: v průběhu této kombinace bude pro vás na prvním místě odpovědnost a snaha o zabezpečení vás samých i vašich blízkých. Je pravděpodobné, že změny, k nimž v průběhu uplynulých osobních ročních vibrací čísel sedm a osm došlo, vnesou do vašeho života větší vyváženost. V uplynulých dvou letech se změnily vaše postoje i vaše uvědomění a jste nyní připraveni započít další životní cyklus ve vyšší rovině existence. Vibrace devítky znamená dovršení a během následujících dvanácti měsíců si povšimněte, kolik aspektů vašeho života probíhá podle očekávání a kolik jste se už naučili. Tahle kombinace vám může přinášet v první čtvrtině roku i pocit velkého vyčerpání, snažte se proto najít si čas na přemýšlení a odpočinek, jak to jen bude možné. Do budoucnosti se můžete dívat s důvěrou.


Devítiletý cyklus osmičky + ORV 11

Devítiletá vibrace osmičky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct. Osmička je číslo karmy a rovnováhy, využije tedy vibrací dvojky či jedenáctky k tomu, aby vnesla rovnováhu a klid všude tam. kde je to ve vašem životě potřeba. Pokud si vaše zdraví vyžaduje pozornost, zjistíte, že se vám nedostává energie, dokud znovu nezvážíte potřeby svého těla a nezačnete jim věnovat více pozornosti. Pokud jste zanedbávali svůj vztah, uspořádáte a pozměníte svůj program tak abyste měli více času na lidi, na nichž vám záleží. Pokud jste se v minulých dvanácti měsících finančně vyčerpali, nadešel čas srovnat dluhy a přivřít peněženku. Může vyvstat potřeba vzdálit se od civilizace i strávit nějaký čas se svým partnerem.

 

Devítiletý vibrační cyklus devítky - 9

Devítiletá vibrace devítky učí soběstačnosti, síle, houževnatostí, odpovědnosti a moudrosti. Devítka vždycky hledá moudrost a pravdu a má sklon dávat lidem více analytického a introspektivního myšlení, než jakého byli schopni kdy v minulosti. Devítka také představuje poustevníka z taroků. Ten je schopen přijímat moudrost a inspiraci shora, osvětlovat a objasňovat ostatním cesty pravdy, vedoucí ke smysluplnější existenci. Pokud je tato devítiletá vibrace vaší poslední, rozhodnete se převzít odpovědnost za řadu záležitostí a věnovat jim svůj čas, svou účast i své pochopení. Nezáleží na tom, zda "záležitosti", kterou si zvolíte, bude vaše rodina nebo organizace, jež nemá s vaší rodinou nic společného: jde tu především o váš osobní růst. Tento cyklus vytváří opravdové filantropy, kteří kladou štěstí jiných výš než své vlastní. Ti, kdo se takto nesobecky rozdávají, se dočkají velkého zadostiučinění.

 

Devítiletý cyklus devítky + ORV 1

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla jedna nejenže vytváří nové příležitosti, kterých byste se měli chopit, ale také situace, v nichž si uvědomíte, že můžete sledovat cíle mnohem trvalejší hodnoty, než je hromadění hmotného bohatství. Vaše představy o smyslu života se v tomto roce změní a bude vám činit radost předávat to, čemu jste se naučili, druhým.

 

 

Devítiletý cyklus devítky + ORV 2

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct je vynikající kombinace pro rozvoj intuitivních a léčitelských schopností, které se ve vás skrývají. Budete citlivější a účastnější k potřebám ostatních a nadejdou chvíle, kdy budete natolik vyladěni na myšlenky druhých lidí, že budete automaticky vědět, co si myslí a co cítí, ještě než promluví. Budete hltat vše, co se v tomto roce nového dovíte, a budete se hodně zajímat o náboženství, ve kterém jste byli vychováni, i o další duchovní koncepce. Je to rok, jenž přeje milostným vztahům, přátelství i obchodnímu partnerství.

 

Devítiletý cyklus devítky + ORV 3

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla tři je ideální kombinace pro studium, koníčky a tvořivou činnost. Analytická devítka pozvedne v tomto roce hladinu mentální energie do mimořádné výše a budete potřebovat nějaký ventil, který by vás zásoboval podněty a zaměstnával vás ve volném čase. Pokud se rozhodnete studovat nebo se věnovat výzkumu něčeho, co vás zajímá, budete se tím zabývat do hloubky a opatříte si kdejakou knihu, která o daném tématu kdy vyšla. Zaberete se do jejích stránek, dokud do sebe nevstřebáte veškeré podrobnosti. Je to také velmi příznivá kombinace pro setkávání se s lidmi, komunikaci, a také pro hru na nějaký hudební nástroj.

Devítiletý cyklus devítky + ORV 4

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla čtyři je rokem usilovné práce přinášející výsledky, ale objevuje se tu i sklon vytvářet si stresové situace, přepínat se za hranici fyzických možností a nakonec až onemocněl. Jestliže příliš pracujete, ať už doma nebo v zaměstnání, či trávíte bezesné noci kvůli neklidnému miminku, najděte si, prosím vás, čas na relaxační nebo dechová cvičení. Sama jsem pár let s touhle kombinací prožila, protože všechny mé devítileté cykly jsou devítky. Je to únavné, ale pomáhá, když víte, co můžete očekávat, a dbáte na to, abyste pamatovali i sami na sebe. Každé omezení má své důvody, i když tyto důvody nejsme v dané době vždycky schopni hned rozpoznat.

Devítiletý cyklus devítky + ORV 5

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla pět přináší úlevu od omezení předchozího roku. Ve chvíli, kdy energie této vibrace začne nabývat na síle, máte pocit, jako by vám někdo sňal z ramen těžké břemeno. V tomto roce dochází k obratu a brzy se shledáte s výsledky veškeré námahy, kterou jste v předchozím roce vynaložili. Bude to opět rok, kdy budete cítit, že je pro vás snazší se se vším vypořádat. Můžete také cestovat.

Devítiletý cyklus devítky + ORV 6

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla šest: v tomto roce přeberete více odpovědnosti za svůj vztah, za rodinu a děti. Je docela dobře možné, že vám hodně času zabere péče o potřeby druhých a na vás samé vám ho zbude jen málo. To je stinná stránka kombinace devítky se šestkou: není vyloučeno, že ve vás začne narůstat rozmrzelost, ovšem právě prostřednictvím odpovědnosti a nesobeckého rozdávání vlastního času se můžete učit a duchovně se rozvíjet. Je to rok vhodný k upevnění již existujících svazků nebo k setkání s někým novým, kdo změní váš život.

Devítiletý cyklus devítky + ORV 7

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla sedm vnese do vašeho života určité změny, jež mají za účel posílit vaši víru a dodat vám více ohleduplnosti a pozornosti k citům jiných. Vaše citlivost a smysl pro zodpovědnost ještě zesílí, protože právě to je jedním z hlavních cílů celého cyklu. Často se změny, k nimž v této kombinaci dojde, odehraji uvnitř vás samých - jako výsledek vaší snahy přidržovat se vyšších zásad a ideálů. Může se vám také naskytnout příležitost předávat své názory jiným.

Devítiletý cyklus devítky + ORV 8

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla osm: jde opět a kombinaci dvou vibrací čísla vyšších čísel přinášejících vysokou hladi­nu mentální aktivity a sklon k nespavosti. V tomto roce se projeví snaha analyzovat všechno do detailů a předbíhat v mysli všechny alternativy které by snad mohly nastat. Bude zapotřebí velkých úkolů a tvrdé práce než se dokážete unavit natolik, abyste klidně spali a neprobouzeli se před svítáním jiskřením dalších myšlenek. Relaxační techniky, pomáha­jící uvolnit stres budou pro vás v této kombinaci podstatné, jinak to však bude úspěšný rok, v němž zúročíte výsledky všeho svého snažení.

Devítiletý cyklus devítky + ORV 9

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla devět zcela změní váš přístup k životu i celý jeho směr. Ukáže vám ty jeho stránky, kterým jste až dosud nevěnoval pozornost. Budete pamatovat na lidi i zvířata v nesnázích, a kdykoli budete moci pomoci ostatním, vaše srdce vám nedovolí jednat jinak. Možná budete zaskočeni proměnou vnějších okolností, nebo si třeba sami začnete kazit svůj vztah nebo svou situaci v práci, prostě proto, že devítka od vás žádá, abyste hledali hlubší smysl svého života a snažili se mu lépe porozumět. Patrně se objeví nějaký katalyzátor, který ve vás nastartuje hlubší myšlenkové procesy, a začne­te uvažovat, jak by se zlepšil váš život, kdyby z něho vymizel všechen klam a zdání. Bude třeba, abyste znovu uspořádali svůj žebříček hodnot a vzdali se věcí, které pro vás nemají význam. Budete cítit potřebě odpovědnosti za sebe i za druhé a možná také, že se v tomto roce budete stěhovat, něco studovat nebo někam cestovat.

Devítiletý cyklus devítky + ORV 11

Devítiletá vibrace devítky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct je vynikající kombinace pro rozvoj intuitivních a léčitelských schopností, které se ve vás skrývají. Budete citlivější a účastnější k potřebám ostatních a nadejdou chvíle, kdy budete natolik vyladěni na myšlenky druhých lidí, že budete automaticky vědět, co si myslí a co cítí, ještě než promluví. Budete hltat vše, co se v tomto roce nového dovíte, a budete se hodně zajímat o náboženství, ve kterém jste byli vychováni, i o další duchovní koncepce. Je to rok, jenž přeje milostným vztahům, přátelství i obchodnímu partnerství.

 

Devítiletý vibrační cyklus jedenáctky - 11

Devítiletá vibrace jedenáctky je jednou z nejlaskavějších, nejintuitivnějších a nejduchovnějších vibrací. U prvních dvou trojúhelníků se jedenáctka sčítá ve dvojku, vibrace jedenáctky se tedy může vyskytnout jen v posledních dvou devítiletých cyklech. Dochází k tomu ve věku mezi 45 a 53 lety, pokud jde o třetí vibrační cyklus, nebo mezi 54 a 62, pokud jde o vibrační cyklus čtvrtý a poslední (který pak ovlivňuje danou osobu až do konce jejího života ve fyzické rovině).

Mnozí lidé se v průběhu vibrace jedenáctky začnou zajímat o oblast duchovna nebo se snaží více porozumět náboženství, v němž byli vychováváni, a více v ně věřit. Jiní se začnou zajímat o filozofii psychologii, alternativní léčebné metody a životní styly, či o umění rukodělné práce nebo o hudbu. Znám dvaašedesátiletého muže, který začal, když vstoupil do devítiletého vibračního cyklu jedenáct, řádně studovat na univerzitě archeologii, a když pak vstoupil do období roční vibrace čísla dvě, podruhé se oženil. Vztahy všeho druhu znamenají pro lidi v tomto cyklu daleko víc než jindy. Stanou se vnímavějšími k potřebám svých blízkých a více si váží toho, co mají.


Devítiletý cyklus v kombinaci s Osobní roční vibrací (ORV)

Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 1

Devítiletá vibrace jedenáctky s osobní vibrací čísla jedna: vaše zkušenosti z minulého roku vám ukáží směr, kterým se budete během roku ubírat, a objeví se před vámi řada možností právě tehdy, když je budete nejvíc potřebovat. Měli byste dojít ve svém životě k některým rozhodnutím, protože vás v něm brzy čeká více změn, než sami tušíte. Ke konci téhle kombinace se budete moci ohlédnout nazpět s vědomím, že zkušenosti tohoto roku vás přetvořily v mnohem silnější osobnost.


Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 2

Devítiletá vibrace jedenáctky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct poskytuje ideální možnosti pro rozvoj potenciálu vaší intuice. Třeba se rozhodnete využívat svých léčitelských schopností ve prospěch druhých. Lidé, kteří budou v tomto roce do vašeho života vtaženi, přispějí a napomohou vašemu rozvoji v nejrozmanitějších směrech. S těmi, s nimiž budete cítit opravdovou duševní spřízněnost, uzavřete přátelství, která potrvají až do konce života.


Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 3

Devítiletá vibrace jedenáctky s osobní roční vibrací čísla tři vytváří ideální kombinaci pro studium a tvořivé záliby. Tato kombinace vás přivede k zamyšlení nad problémy a nezdary vašeho života. Budete se umět daleko snáze vyrovnat se vším, co vás potká, protože budete schopni proniknout až k podstatě věci, a to bude mít na vaši duši nesmírně uklidňující účinky. Díky tomuto přístupu se také budete umět povznést nad své současné nedostatky a snáze se sami se sebou vyrovnat.


Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 4

Devítiletá vibrace jedenáctky s osobní roční vibrací čísla čtyři. V průběhu této kombinace se začnete sami sebe ptát, zdaje to osobní roční vibrace čtyřky, která vám vytváří v životě tolik překážek, nebo zda si je nevytváříte svou vlastní hloupostí vy sami. Myslím, že si tu otázku budete klást oprávněně: osobní roční vibrace čtyřky totiž zdůrazňuje naše slabosti, které tak vyvstávají zřetelněji, a to nám brání povznést se nad sebe samé (pokud se nedokážeme se svými nedostatky vyrovnat a udělat něco pro jejich odstranění). Smiřte se s tím, že v tomto roce nebudete postupovat kupředu tak rychle, jak byste rádi, chopte se každé minuty času, který je vám dán, a nesnažte se prodírat kupředu místy určenými k tomu, abyste usedli a na chvilku se zamysleli.


Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 5

Devítiletá vibrace jedenáctky s osobní roční Vibrací čísla pět: sami se podivíte, nakolik vzroste hladina vaší energie, sotva tato kombinace nabude na síle, jaký nepokoj a touha podívat se do vzdálených končin světa, které jste nikdy neměli možnost navštívit, se vás náhle zmocní. Řiďte se v tomto období bez obav svým vnitřním hlasem, protože v sobě máte neuvěřitelnou intuici. Vlastně by mě ani nijak nepřekvapilo, kdybyste dokázali uzdravit nevyléčitelně nemocné či komunikovat se zvířaty nebo ptáky - to myslím naprosto vážně!


Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 6

Devítiletá vibrace jedenáctky s roční vibrací čísla šest: kombinace těchto dvou čísel vytváří podivuhodné vibrace. Lidé k vám budou v tomto roce přitahováni a budete mít úplnou pravdu, pokud vás napadne, že celé vaše vibrační pole se jaksi změnilo. Čím to je? Jsou zkrátka ve vašem životě údobí, kdy vám, jste-li svobodní, může přinést mnoho dobrého milostný vztah, jindy je zase pro vás důležité trávit čas s rodinou a s dětmi. Život v blízkosti milovaného partnera, s vlastní rodinou a dětmi, vám dá řadu důležitých ponaučení a právě tohle 3 kombinace, která tyto vztahy i s ponaučeními, jež z nich plynou, povzbuzuje. Podobně zas jiné vibrace připravují ponaučení, pokud jde o finance, obchod, úspěch, samotu a tak dál. Vaše vibrace se tedy v této době mění tak, aby se k vám lidé cítili přitahováni a vstupovali z vlastní vůle do vašeho života, protože lekce, kterým se potřebují naučit, korespondují s vašimi.


Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 7

Devítiletá vibrace jedenáctky s osobní roční vibrací čísla sedm může vytvořit obtížný rok, protože sedmička s sebou přináší změnu, kdekoli se objeví, a je v lidské povaze pokaždé si myslet, že na tyto změny nejsme dost připraveni. Všeobecně se dá říct, že pokud váš stávajíc: vztah přetrvá vaši osobní roční vibraci čísla sedm, pak vás s vaším partnerem pojí pouto pevnější a osudovější, pouto, které přečká všechny zkoušky, jimž budou vaše láska a vaše porozumění vystaveny. Zkoušce není samozřejmě podrobován jen váš milostný vztah. Každá oblast života, kterou je třeba posílit, na sebe časem soustředí vaši pozornost a bude záležet na vás, zda přistoupíte k odpovídajícím změnám nebo ne. Všechny změny slouží k tomu, aby přinesly zlepšení, ale občas je těžké pochopit, proč k těm či oněm v životě dochází, leckdy dokonce ani nechápeme, proč by tu vůbec mělo být co zlepšovat.


Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 8

Devítiletá vibrace jedenáctky s osobní roční vibrací čísla osm přináší do vašeho života jako odměnu za velkou dávku úsilí a námahy rovnováhu a úspěch. Karmická vibrace čísla osm říká nahlas a jasně vždycky je "něco za něco". Za všechny dary, jichž se nám dostane, musíme platit - láskou, slitováním, upřímností, pochopením, nesobeckým rozdáváním vlastního času lidem, kteří to potřebují, a poctivým úsilím. Mrzí mě, že vás zklamu, pokud jste si náhodou mysleli, že je to jinak. A naopak, pokud vám život nedal něco, co jste si z celého srdce přáli, nikdy není pozdě na to změnit životní způsob?


Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 9

Devítiletá vibrace jedenáctky s osobní roční vibrací čísla devět i vnést do vašeho života zvrat a novou odpovědnost. Možná bude nechat stranou určité aspekty vašeho života, či dokonce vaší vlastní osobnosti, abyste měli prostor pro další růst a mohli dosáhnout nezávislosti. To není nic snadného, pokud vám schází víra. Je možné, že vám vím v sebe vrátí v tomto období nějaký duchovní zážitek. Stane se impulsem ke studiu či bádání, které vám přinese velké uspokojení.


Devítiletý cyklus jedenáctky + ORV 11

Devítiletá vibrace jedenáctky s osobní roční vibrací čísla dvě nebo jedenáct poskytuje ideální možnosti pro rozvoj potenciálu vaší intuice. Třeba se rozhodnete využívat svých léčitelských schopností ve prospěch druhých. Lidé, kteří budou v tomto roce do vašeho života vtaženi, přispějí a napomohou vašemu rozvoji v nejrozmanitějších směrech. S těmi, s nimiž budete cítit opravdovou duševní spřízněnost, uzavřete přátelství, která potrvají až do konce života.