Jdi na obsah Jdi na menu
 


Andělé

 

Andělé

 

Andělské kůry:

Nejznámější křesťanská verze pocházející ze 16. století, kdy syrský mnich Dionýsos Pseudo-Areopagita rozpracoval tento systém ve svém díle Nebeská hierarchie, jež se v hlavním proudu západní kultury stalo klasickou prací o tomto tématu. Tento systém se skládá z devíti kůrů sdružených do tří trojic.

 

 

První trojice

 

Serafíni

Nejvyšší andělský kůr, také „hořící“, jejichž světlo je tak prudké, že by smrtelníky v mžiku sežehlo. Tito andělé Lásky, Světla a Ohně poletují okolo Božího trůnu a prozpěvují chvalozpěv „Svatý, svatý, svatý“. Vstřebávají a odrážejí božské světlo dalším kůrům. Jejich vládnoucí princové jsou Serafiel a Metatron.

 

Cherubíni

Odrážejí znalost a moudrost Boha. Ve starém zákoně stráží brány od Ráje po pádu. Dva cherubíni byli vyřezáni ve schráně úmluvy, obávané tajné zbrani Izraelitů. Vládnou jim Kerubiel a Ofaniel.

 

Trůnové

Jsou „ohnivá kola s mnoha očima“ Merkaby, posvátného vozu kroužícího kolem Božího trůnu společně s cherubíny. Vyjadřují víru v sílu a slávu Boha a dlí prý ve čtvrtém nebi. Vládnoucí princi jsou Cafkiel a Orifiel.

 

 

Druhá trojice

 

Panstva

Pánové, nebo podle starého hebrejského učení Hašmallim – andělé tohoto kůru vládnou milosrdenstvím a vyjadřují naši touhu překročit pozemské hodnoty- Obývají úroveň, kde začíná duchovní a fyzická rovina a stanovují prý povinnost andělských kůrů pod sebou. Mezi jejich vládce patří Zadkiel a Taratel.

 

Ctnosti

Kůr ctnosti je zodpovědný za pohyby a cykly hvězd a planet ve vesmíru. Vládnou přírodním zákonům a zodpovídají proto za všechny zázraky, které tyto zákony porušují. V kabale jsou známi jako Malachitové neboli Taršišimové a vyjadřujíideály ctnosti, vzbouzejí v hrdinech srdnatost a ve svatých milosrdenství. Jejich regenty jsou Barbiel, Sabrael a Hemaliel.

 

Mocnosti

Andělé tohoto kůru zodpovídají za strážení stezek vedoucích do nebes a za přivádění ztracených duší na tyto cesty. Udržují svět v rovnováze a neustále jej brání proti démonům. Vládnou mocí trestat i promíjet a možná nám doporučují „vzkazy k probuzení“, když někdy potřebujeme změnit své způsoby. Vyjadřují touhu odolat zlu a činit dobro. Mezi jejich vládce patří mamzel a Verchiel.

 

Třetí trojice

 

Knížectva

Andělé sedmého kůru vládnou pozemským panovníkům, vůdcům, národům a všem společenstvím. Pracují s anděly strážnými, aby vzbudili v jedincích zodpovědnost, a mohou se vměšovat do lidských záležitostí, přičemž to zůstane zpravidla nepovšimnuto. Také jsou prý zodpovědní za vedení náboženství k pravdě. Jedním z vladařů je Cerviel

 

Archandělé

Archandělé jsou posly Boha a zjevují se lidem poselstvím a vyznáním z výšin, jako např. Gabriel zvěstoval Panně Marii nebo Muhammadovi nadiktoval Korán. Tyto anděli lidé spatřují nejčastěji, andělé strážní zpravidla zůstávají neviditelní. také se za nás přimlouvají a žádají pro nás odpuštění našich hříchů. typickým příkladem je Panna Marie, která po nanebevzetí se stala archandělem. Nejznámějšími představiteli tohoto kůru jsou Michael, Rafael, Gabriel a Uriel.

 

Andělé

Nejnižší řád andělů bývá s lidmi nejčastěji v kontaktu, vedou nás a ochraňují. Existují andělé, kteří nám pomáhají udržet směr auta a podle možnosti zabraňují nehodám a katastrofám. Nemohou se nám vměšovat do osudu, ale pokud je požádáme o pomoc, může náš osud být šťastnější. Do tohoto kůru patří strážní andělé a vládne jim Adnachiel.

 

 

 

Sedm nebes

 

Sedm nebes si můžeme představit jako sedm soustředných kruhů v jejichž středu je Země

 

První nebe

V Hebrejštině známé jako Šamajim nebo Wilon a vládne mu anděl Sidriel. První nebe obsahuje všechno v trojrozměrném vesmíru, fyzickou úroveň bytí. Tuto říši obývají všichni andělé vládnoucí hvězdám, planetám a přírodním jevům a Uriel – ve svých rolích planetárních vládců.

 

Druhé nebe

Je známo jako Requita a vládne mu anděl Barakiel. Tato říše je považována za prostor, kde hříšníci čekají na poslední soud. Uvězněni jsou zde i někteří z padlých andělů, včetně těch, kteří prý měli pokoutní vztahy s pozemskými ženami. podle islámské tradice zde přebývá Ježíš Kristus a Jan Křtitel. Jedním z vládnoucích je Zachariel.

 

Třetí nebe

Regentem třetího nebe, známého jako Šehaquim, je Baradiel. V jižní polovině této říše leží Rajská zahrada a strom života, strážené třemi sty světelných andělů. Zde nebeské včely snášejí nebeský nektar nazývaný mana, který zachránil izraelity při jejich putování pouští. V severní části Šehaquimu leží peklo se všemi svými hrůzami, což se může zdát podivné, ale je to v souladu s dávnou zmínkou o tom, že nebe a peklo leží těsně vedle sebe.

 

 

 

Čtvrté nebe

Čtvrtému nebi, zvanému Machonon, vládne Zahaquiel. Je domovem „nebeského Jeruzaléma“, posvátného chrámu a oltáře Božího.

 

Páté nebe

Vládcem pátého nebe Maon nebo Mathey je Zadkiel, podle některých zdrojů Sandalfon. Zde jsou drženi-podobně jako v druhém a třetím nebi- někteří z padlých andělů, především Triforiové neboli „Pozorovatelé“, dříve strážci Věže čtyř směrů. Podle vize proroka Sofonáše zde také přebývala skupina andělů zvaných pánové, členů kůru Panstev-

 

Šesté nebe

Regentem šestého nebe je obvykle uváděn archanděl gabriel. Zde jsou záznamy o veškerém dění na Zemi, o přírodních událostech i o skutcích všech jedinců. ty studují andělé spolu s dalšími obory včetně astrologie a ekologie. Prodlévá zde prý i sedm fénixů a sedm cherubínů.

 

Sedmé nebe

Nejvyšší z nebes je nazýváno Araboth a vládne mu archanděl Michael nebo příležitostně Kassiel. Je příbytkem Boha a nejvyšších řádů andělů, serafínů, cherubínů a trůnů. V této říši dlí také duchové ještě nenarozených lidských bytostí. Prodlévá zde i princ Božského zákona Zagzaguel.